Blogi

Vuoden 2019 kuulumiset

Vuoden 2019 kuulumiset

Vuo­si 2019 on ollut menes­tyk­se­käs Oulun Kat­to­pal­ve­lul­le ja odo­tam­me täl­le vuo­del­le ennä­tyk­sel­lis­tä lii­ke­vaih­toa. Olem­me laa­jen­ta­neet lii­ke­toi­min­taam­me ja saa­vut­ta­neet kovim­man kas­vun yri­tyk­sen his­to­rias­sa. Työ­koh­tei­den jou­kos­sa on yhä enem­män haas­tel­li­sia ja…

lue lisää
Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täy­des­sä vauh­dis­sa ja jäl­leen ker­ran ennä­tys­mää­rä koh­tei­ta täl­le vuo­del­le. Pin­noi­tus- ja sanee­raus­koh­tei­ta vie­lä muka­vas­ti jäl­jel­lä täl­le seson­kia ja huo­pa­koh­tei­den kans­sa raken­ne­taan myö­häis­syk­syyn saak­ka. Kelit ovat hel­li­neet iha­nas­ti työ­mai­ta ja hel­tei­tä…

lue lisää
Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Run­sas lumi­nen tal­vi ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut ovat aiheut­ta­neet har­mia talo­jen raken­teil­le. Eten­kin loi­vat rivi­sau­ma­ka­tot jois­sa on huo­no ylä­poh­jan tuu­le­tus sekä eris­tys ovat erit­täin ris­kialt­tii­ta vesi­kat­to­vuo­doil­le. Tilan­ne on pal­jas­tu­nut tänä­kin tal­ve­na…

lue lisää
Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Lyhyt kesä pää­tet­ty, ja jäl­leen ker­ran rikoim­me ennä­tyk­sen pin­noi­tuk­sis­sa. Tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­ses­sa lii­ke­vaih­don ja neliö­mää­rän osal­ta vähin­tään­kin 50%:n nousu vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ­mää­rän kas­vun seu­rauk­se­na päi­vi­tim­me sekä työ­vä­li­nei­tä että myös toi­mis­to-…

lue lisää
Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Pin­noi­tuk­set ja kesäl­lä pak­ko­teh­tä­vät työt ovat taka­na, vaan vauh­ti ei hidas­tu. Jat­kam­me huo­pa­töi­den, kat­to­kor­jauk­sien ja huol­to­teh­tä­vien paris­sa koh­ti tal­vea. Kuvas­sa his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­se­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen jo val­mis­tu­nut kat­to­työ­maa. 

lue lisää

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä