Enkopur-tiivistykset

Enkopur-tiivistykset kaikille kattomateriaaleille

Har­va vuo­ta­va kat­to vaa­tii vaih­ta­mis­ta, sil­lä katon elin­kaar­ta voi­daan piden­tää vuo­sil­la Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­mäl­lä. Kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le sovel­tu­va Enko­pur on talou­del­li­ses­ti teho­kas vaih­toeh­to katon uusi­mi­sel­le. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on Enko­pu­rin viral­li­nen val­tuu­tet­tu asen­ta­ja. Ser­ti­fioi­dut asen­ta­jam­me pal­ve­le­vat Enko­pur-tii­vis­tyk­sis­sä yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä, isän­nöit­si­jöi­tä ja talo­yh­tiöi­tä Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa.

Enkopur vaurioiden ja ongelmakohtien tiivistämiseen

Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­mä on takuu­var­ma ja erin­omai­ses­ti Suo­men sää­olo­suh­tei­siin sovel­tu­va joka sään sanee­raus­mas­sa kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le. Enko­pur on yksi­kom­po­nent­ti­nen, itses­tään vul­ka­ni­soi­tu­va ja sään kes­tä­vä tii­vis­tys­mas­sa, joka sovel­tuu eten­kin kat­to­jen, kat­to­rei­kien, kou­ru­jen, haas­ta­vien lii­tos­ten, vuo­ta­vien sau­mo­jen, par­vek­kei­den ja teras­sien tii­vis­tä­mi­seen sekä vesie­ris­tä­mi­seen. Enko­pu­ria voi­daan käyt­tää myös eri mate­ri­aa­lien raja­pin­to­jen tii­vis­tä­mi­seen.

Enko­pu­rin avul­la voi­daan tiii­vis­tää ongel­ma­koh­tia ja pai­ka­ta rei­kiä, ilman mit­ta­via ja kal­lii­ta kat­to­re­mont­te­ja. Sau­ma­ton, elas­ti­nen ja vesi­höy­ryä läpäi­se­vä mas­sa antaa suo­jan sau­moil­le, läpi­vien­neil­le ja muil­le vuo­to­koh­dil­le.

Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­män kus­tan­nuk­set ovat yleen­sä vain mur­to-osa katon uusi­mi­seen käy­tet­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, ja sil­ti sen avul­la voi­daan piden­tää katon käyt­töi­kää vuo­sil­la. Enko­pur sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin.

Yhteis­työs­sä

:

Enkopurin hyödyt:

 Sovel­tuu kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le
 Pysy­väs­ti elas­ti­nen
 Pak­ka­sen ja kuu­muu­den kes­tä­vä
 Sau­ma­ton sään­kes­tä­vyys
 5–10 vuo­den vesi­tii­veys­ta­kuu
 25 vuo­den tek­ni­nen eli­ni­kä
 Yksi­kom­po­nent­ti­nen
 Har­vi­nai­sen nopea veden­pi­tä­vyys
 Erit­täin hyvä tart­tu­vuus
 Kyl­mä­nä työs­tet­tä­vä, ei vaa­di liek­ki­töi­tä
 ETA/CE-ser­ti­fi­kaat­ti

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä