Huollot ja kattoturvavarusteet

Kattohuollot kaikille katoille

Vaih­te­le­vat sää­olo­suh­teet, ilman­saas­teet ja katol­le ker­ty­vä ros­ka rasit­ta­vat ja ajan kulues­sa vau­rioit­ta­vat kat­toa. Lika ja ros­kat pitä­vät katon kos­tea­na ja tar­joa­vat otol­li­sen alus­tan eri­lai­sil­le kas­vus­toil­le. Aurin­gon­paah­tees­sa, pak­ka­ses­sa ja lumen­pu­do­tuk­ses­sa vau­rioi­tu­nut kat­to­pin­ta alkaa ruos­tu­maan, eikä enää suo­jaa raken­tei­ta. Sään­nöl­li­sel­lä huol­lol­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä katon vau­rioi­ta ja piden­tää mer­kit­tä­väs­ti sen elin­kaar­ta. Asian­mu­kai­ses­ti toteu­te­tut huol­to­työt ovat tur­val­li­sen ja kes­tä­vän katon edel­ly­tys.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy huol­taa kat­to­si ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kat­to­huol­lot voi­daan teh­dä yksit­täi­si­nä käyn­tei­nä tai vuo­sit­tai­sen huol­to­käyn­ti­so­pi­muk­sen (suo­si­tel­ta­va) mukai­ses­ti. Huol­to­so­pi­muk­siin kuu­lu­vat työt rää­tä­löi­dään jokai­sen asiak­kaan tar­pei­den ja katon vaa­ti­mus­ten mukaan. Huol­to­käyn­nin yhtey­des­sä huo­ma­tuis­ta isom­mis­ta puut­teis­ta ja tar­peel­li­sis­ta kor­jaus­töis­tä (ei sopi­muk­seen kuu­lu­vis­ta) teh­dään myös aina auto­maat­ti­ses­ti kuval­li­nen raport­ti ja hin­ta-arvio. Huol­to- ja kor­jaus­töi­den tar­ve sel­vi­te­tään par­hai­ten koko­nais­val­tai­sen kun­to­kar­toi­tuk­sen avul­la.

Katon huoltotoimenpiteet

Katon huol­toon voi­daan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si kat­to­pin­nal­le ja räys­täi­siin ker­ty­neen lian ja ros­kien puh­dis­tus, sam­ma­leen ja muun kas­vus­ton puh­dis­tus, tur­val­li­nen lumen­pu­do­tus ja kat­to­tur­va­tuot­tei­den kiin­ni­tys­ten tar­kis­ta­mi­nen. Sopi­muk­sen mukaan huol­toon voi­daan sisäl­lyt­tää myös kun­to­tar­kas­tus läpi­vien­tien, kiin­ni­tys­ten, pin­noit­teen, tur­va­va­rus­tei­den, suo­ja­pel­li­tys­ten, sula­tus­kaa­pe­lei­den, sau­mo­jen, alus­kat­teen ja ylä­poh­jan osal­ta.

Kattohuoltoon sisältyvät työt:

 Irto­nais­ten ros­kien puh­dis­tus kat­to­pin­nal­ta
 Kat­to­tur­va­tuot­tei­den kiin­ni­tys­ten tar­kas­tus pis­to­ko­kein ja tar­vit­taes­sa kiris­tys
 Akuu­tit pien­kor­jauk­set tar­vit­taes­sa
 Vesi­kou­ru­jen sekä syök­sy­tor­vien tar­kas­tus ja puh­dis­tus tar­vit­taes­sa
 Lumien pudo­tus
 Mah­dol­lis­ten vuo­to­jen havain­noin­ti

Samalla suoritettavat tarkastukset (sopimuksen mukaan):

 Läpi­vien­nit
 Kiin­ni­tyk­set
 Pinnoite/pinta
 Tur­va­va­rus­teet
 Suo­ja­pel­li­tyk­set
 Sula­tus­kaa­pe­lit
 Sau­mat
 Alus­ka­te
 Ylä­poh­ja

Kattoturvatuotteiden asennus

Raken­nus­mää­räys­ko­koel­man mukaan sään­nöl­lis­tä käyn­tiä edel­lyt­tä­vil­le raken­nuso­sil­le, kuten savu­pii­puil­le on olta­va kat­kea­ma­ton kul­ku­tie. Asian­mu­kai­set kat­to­tur­va­tuot­teet var­mis­ta­vat tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen katol­la esi­mer­kik­si nuo­houk­sen, ros­kien puh­dis­tuk­sen ja lumen­pu­do­tuk­sen yhtey­des­sä.

 Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy asen­taa laa­duk­kaat kat­to­tur­va­tuot­teet ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti nou­dat­taen raken­ta­mis­mää­räyk­siä. Asen­nam­me kaik­ki tar­vit­ta­vat kat­to­tur­va­va­rus­teet, kuten talo­tik­kaat, kii­pei­lyes­teet, lumies­teet, kat­to­pol­la­rit, kat­to­sil­lat, lape­tik­kaat, tur­va­kis­kot ja piip­pu­tik­kaat.

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä