Huopakatot

Huopakattojen asennukset ammattitaidolla

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on eri­kois­tu­nut huo­pa­kat­tei­den asen­ta­mi­seen talo­yh­tiöi­hin, oma­ko­ti­ta­loi­hin ja lii­ke­ti­loi­hin sekä uudis- että sanee­raus­koh­teis­sa. Olem­me Ico­pa­lin val­tuu­tet­tu ura­koit­si­ja, ja pal­ve­lem­me ammat­ti­tai­dol­la ja 20 vuo­den koke­muk­sel­la uusien huo­pa­kat­tei­den asen­nuk­sis­sa sekä van­ho­jen kat­tei­den kor­jauk­sis­sa. Teem­me koh­tei­den vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti sekä tii­vis­sau­ma­kat­teet, pala­huo­pa­ka­tot että kol­mio­ri­ma­ka­tot. Käy­täm­me koh­teis­sam­me ainoas­taan laa­duk­kai­ta tuo­te­luok­ka­vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä CE-mer­kit­ty­jä tuot­tei­ta. Takaam­me kai­kil­le asen­ta­mil­lem­me bitu­mi­huo­pa­ka­toil­le 10 vuo­den mate­ri­aa­li- ja asen­nus­ta­kuun.

Huopakatot laadukkailla Icopal-tuotteilla

Ico­pa­lin viral­li­se­na ura­koit­si­ja­na käy­täm­me kai­kis­sa huo­pa­kat­to­koh­teis­sam­me laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia Ico­pa­lin bitu­mi­kat­tei­ta, jot­ka täyt­tä­vät Kat­to­lii­ton Toi­mi­vat talot -jul­kai­sus­sa sekä ohje­kor­tis­sa RT 85-10799 mää­rä­tyt tuo­te­luok­ka­vaa­ti­muk­set. Ico­pa­lin bitu­mi­kat­teet sovel­tu­vat jyrk­kien että loi­vien kat­to­jen mate­ri­aa­lik­si.

Hel­pos­ti työs­tet­tä­vät bitu­mi­kat­teet sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti moni­muo­toi­siin kat­toi­hin. Ne ovat äärim­mäi­sen kevyi­tä ja äänet­tö­miä. Ico­pal-tuot­teis­ta voit lukea lisää val­mis­ta­jan sivuil­ta: 

Tiivissaumakatteet

Tii­vis­sau­ma­ka­tot sovel­tu­vat jous­ta­vien omi­nai­suuk­sien­sa ansios­ta eten­kin moni­muo­toi­siin kat­toi­hin, joi­den lii­ket­tä ne myö­täi­le­vät mur­tu­mat­ta. Loi­vien har­ja- ja pul­pet­ti­kat­to­jen vesi­kat­teek­si sopi­vat erit­täin tii­viit ker­mit suo­jaa­vat raken­nus­ta tehok­kaas­ti kos­teu­del­ta.

Palahuopakatot

Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la bitu­mi­kat­to­laa­tat eli pala­huo­pa­ka­tot. Hel­pos­ti työs­tet­tä­vä pala­huo­pa­kat­to on laa­du­kas ja kes­tä­vä valin­ta moni­muo­toi­sil­le katoil­le. Pala­huo­pa­ka­ton alle asen­ne­taan aina alus­ker­mi, joka toi­mii raken­nusai­ka­na väliai­kai­se­na suo­ja­na, ohjaa veden jat­kos­sa ulko­sei­nä­lin­jan ulko­puo­lel­le ja suo­jaa raken­tei­ta esi­mer­kik­si kat­teen sau­mo­jen kaut­ta tule­val­ta kos­teu­del­ta. Tehok­kaas­ti ään­tä vai­men­ta­va bitu­mi­ve­si­ka­te sovel­tuu sekä uudis- että kor­jaus­ra­ken­nus­koh­tei­siin. Jous­ta­van mate­ri­aa­lin­sa ansios­ta bitu­mi­kat­to­laa­toil­la voi­daan vii­meis­tel­lä vai­vat­to­mas­ti näyt­tä­vien ja moni­muo­tois­ten kat­to­jen eri­lai­set yksi­tyis­koh­dat ja kul­mat.

Kolmiorimakatot

Asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti kes­tä­vät, yhte­näi­set ja tii­viit kol­mio­ri­ma­ka­tot, jot­ka sovel­tu­vat kovil­le ja tasai­sil­le alus­toil­le. Kol­mio­ri­mal­la saa­daan uut­ta ilmet­tä huo­pa­kat­toon. Perin­tei­nen kol­mio­ri­ma­kat­to voi­daan asen­taa sekä uudis­koh­tee­seen että van­ho­jen huo­pa­kat­to­jen kat­ta­mi­seen.

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä