Katon kuntotarkastukset ja raportointi

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee vesi­ka­ton kun­to­tar­kas­tuk­sis­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa. Tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan aina nii­hin eri­kois­tu­nei­den kun­to­tar­kas­ta­jien toi­mes­ta.

Kattotarkastus

Katon kun­to­tar­kas­tus perus­tuu sekä pin­ta­puo­li­siin että pie­ni­muo­toi­ses­ti raken­tei­siin koh­dis­tu­viin, raken­tei­ta rik­ko­mat­to­miin tar­kas­tus­me­ne­tel­miin. Kat­to­tar­kas­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon myös ais­tin­va­rai­set havain­not, mah­dol­li­set haas­tat­te­lut ja saa­ta­vil­la ole­vis­ta asia­kir­jois­ta koo­tut tie­dot katon kun­nos­ta. Kar­toi­tuk­sen tavoit­tee­na on sel­vit­tää katon todel­li­nen kun­to, sii­hen liit­ty­vät ris­kit sekä tar­vit­ta­vat kor­jauk­set nii­den ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja ole­mas­sa ole­vien vau­rioi­den kun­nos­ta­mi­sek­si.

 Kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa havai­tut tie­dot koo­taan kir­jal­li­seen raport­tiin, jos­sa esi­te­tään havai­tut vau­riot, ris­kit, puut­teet, vir­heet ja kor­jaus­tar­peet sekä kuva- että teks­ti­muo­dos­sa. Rapor­tis­sa esi­tel­lään myös suo­si­tel­ta­vat huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet yhteen­ve­to­na tar­jous­las­kel­man kans­sa.

Kattoraporttiin sisältyy seuraavien kohteiden kunnon arviointi:

 Katon pin­ta
 Alus­ka­te
 Ylä­poh­ja
 Läpi­vien­nit
 Sade­ve­den pois­to
 Kat­to­tur­va­tuot­teet
 Mah­dol­li­set vuo­dot, ris­kit ja vau­riot

Katon kuntotarkastus:

Katon kunnon perusteellinen tarkastus

Havaittujen puutteiden, vaurioiden ja riskien dokumentointi raporttiin

Tarjouksen laskeminen tarvittaville huolto- ja korjaustoimenpiteille

Kuntotarkastus itsessään ei velvoita asiakasta korjaustoimenpiteiden teettämiseen Oulun Kattopalvelulla.

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä