Peltikatot

Peltikattoja ammattitaitoisesti

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pin­noit­taa pel­ti­kat­to­si uuden­ve­roi­sek­si. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä pel­ti­kat­to­jen huol­lois­sa, kor­jauk­sis­sa sekä pin­noi­tuk­sis­sa uudis- ja sanee­raus­koh­teis­sa.

10 syytä valita peltikaton pinnoituskäsittely

Antaa täy­del­li­sen vede­ne­ris­tyk­sen
Hyl­kii likaa ja ilman­saas­tei­ta
Suo­jaa sam­ma­loi­tu­mi­sel­ta
Piden­tää mer­kit­tä­väs­ti katon elin­kaar­ta
On nopea ja kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kat­to­re­mon­til­le
Suo­jaa pak­kas­ra­pau­tu­mi­sel­ta
Suo­jaa UV-sätei­lyl­tä
Antaa kau­niin väri­sen, tasai­sen pin­nan katol­le
Vas­taa ulko­näöl­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan uut­ta kat­toa
Yli puo­let ura­kas­ta on koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­pois­ta

Pinnoitus pidentää peltikaton elinkaarta

Suo­men ilmas­to on erit­täin haas­ta­va pel­ti­ka­toil­le. Ilman­saas­teet, suu­ret läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lut ja UV-säteet rasit­ta­vat katon pin­taa. Pel­tiin koh­dis­tu­van rasi­tuk­sen myö­tä se menet­tää suo­jaa­van kal­von ja alkaa ruos­tua. Ajan kulues­sa ruos­tu­mi­nen aiheut­taa kat­to­pin­taan vuo­ta­van reiän. Huol­lon lai­min­lyön­nin lisäk­si ylei­nen syy pel­ti­kat­to­jen vau­rioil­le, kuten ruos­tu­mi­sel­le ovat vää­rin teh­dyt asen­nuk­set ja käsit­te­lyt. Ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä pin­noi­te kui­ten­kin estää tehok­kaas­ti katon ruos­tu­mis­ta, ja oikein huol­let­tu­na pel­ti­kat­to onkin erit­täin kes­tä­vä ja pit­käi­käi­nen.

Pin­noi­tus tuli­si aina teh­dä ennen pel­ti­ka­ton ruos­tu­mis­ta. Sil­loin sink­ki­pin­ta ei mis­sään vai­hees­sa ehdi rik­kou­tua, ja kat­to säi­lyy hyväs­sä kun­nos­sa vuo­des­ta toi­seen. Hil­sei­le­vä kat­to on myös aina merk­ki sii­tä, että kat­to oli­si syy­tä uudel­leen­kä­si­tel­lä.

Peltikaton maalaus vai pinnoitus?

Perus­kat­to­maa­liin ver­rat­tu­na pel­ti­kat­to­jen pin­noi­te on koos­tu­muk­sel­taan pak­sum­paa ja elas­ti­sem­paa. Pin­noit­teen kes­tä­vyys esi­mer­kik­si UV-sätei­lyä vas­taan onkin huo­mat­ta­vas­ti parem­pi kuin maa­lil­la. Pin­noi­te sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si van­ho­jen kone­sau­ma­kat­to­jen kun­nos­tuk­seen, kos­ka maa­lia pak­sum­pa­na ja elas­ti­sem­pa­na ainee­na se tii­vis­tää myös löys­ty­neet sau­mat ja pie­net reiät. Pel­ti­kat­to­pin­noi­te voi­daan asen­taa myös van­ho­jen muo­vi­pin­noi­tet­tu­jen pro­fii­li­pel­tien pääl­le.

Pin­noit­teil­la on huo­mat­ta­vas­ti pidem­pi huol­to­vä­li maa­lei­hin ver­rat­tu­na. Maa­li­pin­ta tuli­si uusia 10–15 vuo­den välein, kun pin­noi­tet­tu pin­ta kai­paa huol­toa vas­ta 15–20 vuo­den pääs­tä.

Pinnoituksella uudenveroinen peltikatto

Pel­ti­ka­ton pin­noi­tus­kä­sit­te­ly aloi­te­taan aina katon kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jos­sa kar­toi­te­taan katon kun­to ja tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt. Onnis­tu­neen ja kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kat­toon teh­dään aina ennen pin­noi­tus­ta vaa­dit­ta­vat kor­jauk­set, kuten esi­mer­kik­si läpi­vien­tien tii­vis­tyk­set.

Huo­lel­li­sen kun­to­tar­kas­tuk­sen jäl­keen katol­la suo­ri­te­taan pesu- ja poh­jus­tus­työt. Kat­to pes­tään ensin kor­kea­pai­neel­la ja ruos­tu­neet koh­dat hio­taan. Var­si­nai­nen pin­noi­tus­kä­sit­te­ly teh­dään sivel­lin- ja ruis­ku­työ­nä tasai­sen ja kes­tä­vän pin­nan saa­vut­ta­mi­sek­si. Pin­noi­tus­kä­sit­te­lyis­sä käy­täm­me akryy­li­poh­jais­ta, vesio­hen­teis­ta ja myr­ky­tön­tä Indu­rust-pin­noi­te­ai­net­ta jol­la on erin­omai­set ruos­tee­nes­to-omi­nai­suu­det ja elas­ti­nen pin­ta. Nopeas­ti kui­vu­va ja erit­täin lujan tar­tun­nan omaa­va 2-kom­po­nent­ti­kat­to­maa­li Pora­dur 2K HS Tec­tum puo­les­taan sovel­tuu erin­omai­ses­ti käy­tet­tä­väk­si myös vii­leis­sä olo­suh­teis­sa. Kai­kil­le pin­noit­ta­mil­lem­me katoil­le lupaam­me 5 vuo­den takuun.

Peltikaton pinnoitus vaiheittain:

Katon kun­to­tar­kas­tus ja tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt

Kor­kea­pai­ne­pe­su

Poh­ja­työt, kuten tii­vis­tyk­set ja ruos­teen hion­ta

Pin­noit­teen ruiskutus/maalaus

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä