Referenssit

LIIKEKESKUS ZEPPELIN, KEMPELE

Kat­to­sa­nee­raus­koh­de. Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa sanee­ra­taan van­hem­man osion bitu­mi­ker­mi­ka­te. Työ­maa kes­tää alku­ke­säs­tä lop­pusyk­syyn saak­ka.

KEMPELEENTIE 7, OULU

Lii­ke­ra­ken­nuk­sen kat­to­sa­nee­raus. Koh­tees­sa huo­pa­kat­teen ja reu­na­pel­tien uusi­mi­nen. Katol­la oli vaka­via vir­hei­tä kat­to­kal­te­vuu­des­sa veden­pois­toon liit­tyen, ja usei­ta vuo­to­koh­tia. Uuteen pin­taan kor­ja­sim­me kaik­ki ongel­ma­koh­dat luo­te­ta­val­la ammat­ti­tai­dol­la.

ILMARINKATU 16 “MAKKARAKAUPPA”, OULU

His­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen kat­to­sa­nee­raus. Kysees­sä oli huo­pa­kat­teen uusi­mi­nen. 

Vesi­kat­to toi oman­kal­tai­sia haas­tei­ta muo­to­jen­sa takia mut­ta työ­maa onnis­tui kui­ten­kin suju­vas­ti. Lop­pu­tu­los oli­kin näyt­tä­vä!

ASEMAKATU 16, OULU

Asuin­ker­ros­ta­lo Oulun kes­kus­tas­sa.

MAIKKULAN PÄIVÄKOTI, JÄTTIKIVENTIE 5, OULU

Pel­ti­kat­teen pesu­koh­de. Päi­vä­ko­din katon pel­tio­sat pes­tiin kor­kea pai­ne­pe­su­ril­la. Yli­mää­räi­sen lian pois­to ehkäi­see kor­roo­sio­ta pel­lis­sä ja palaut­taa parem­man näköi­sen pin­nan.  Kuvas­ta näkee pes­tyn ja likai­sen kat­teen eron.

SVAANINTIE, OULU

Tii­li­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Svaa­nin­suol­la.

TIEDONKAARI, OULU

Luh­ti­ta­lo­yh­tiön tii­li­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Syy­nin­maal­la.

KANGASMETSÄNTIE, OULU

Rivi­ta­lo­yh­tiön pel­ti­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Iina­tis­sa.

VITSARIN KOULU, KOKKOLA

Koh­tees­sa oli van­ha kone­sau­ma­kat­to. Pel­lis­sä havait­tiin ruos­tet­ta ja jään­hak­kauk­sen aiheut­ta­mia rei­kiä. Työt aloi­tet­tiin poh­ja­töil­lä. Pois­tim­me ruos­teen ja paik­ka­sim­me vuo­to­koh­dat. Poh­ja­töi­den jäl­keen aloi­tim­me pesu­työt. Koh­de oli vaa­ti­va, joten käy­tim­me nos­tin­ta eri työ­vai­heis­sa. Kat­to ruis­ku­tet­tiin kah­teen ker­taan INDU­RUST-kat­to­pin­noit­teel­la.

KASKITIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­tei­ta Iina­tis­ta, ennen ja jäl­keen kuvat.

TOKKATIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Ala-Haa­pa­leh­dos­sa.

TOKKATIE , OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Ala-Haa­pa­leh­dos­sa.

SYVÄKIVENTIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Knuu­ti­lan­kan­kaal­ta.

NIITTYPIRTINTIE 3

Sanee­raus­koh­de Limin­gas­ta. Koh­tees­sa teh­tiin uusi ker­mi­ka­te.

LATVUSTIE, OULU

Tii­li­ka­ton­pin­noi­tus­koh­de Nykä­sen­kan­kaal­la.

KUKONKUJA, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Knuu­ti­lan­ran­nas­sa.

OULUN KAUPUNGIN PÄÄKIRJASTO

Asen­sim­me Oulun Ener­gian kans­sa yhteis­työs­sä aurin­ko­pa­nee­lit pää­kir­jas­ton katol­le. 130 kilowa­tin voi­ma­laan tuli 500 aurin­ko­pa­nee­lia.

RANTSILAN MEKAMET OY

Asen­sim­me 96kpl aurin­ko­pa­nee­lia Rant­si­lan Meka­met oy:n katol­le. Ennen asen­nus­ta uusim­me huo­pa­kat­teen.

NYKÄSENKANKAANTIE, OULU

Tii­li­ka­ton­pin­noi­tus­koh­de Nykä­sen­kan­kaal­la.

VIKIÖNTIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Myl­ly­ojal­la.

LYIJYTIE, OULU

70-luvul­la raken­net­tu rivi­ta­lo­koh­de. Kat­tee­na huopa,jossa höy­ry­pus­se­ja ja rat­kea­mia. Koh­tees­sa oli sisään­ra­ken­net­tu vesikouru,joka vaih­det­tiin ulko­puo­li­seen vesi­kou­ruun. Poh­ja­töis­sä pois­tet­tiin höy­ry­pus­sit ja asen­net­tiin tip­pa­pel­lit. Pin­ta hit­sat­tiin yksi­ker­rok­si­sel­la pai­neen­ta­saus­ker­mil­lä.

VEIJOLANKUJA, OULU

80-luvul­la val­mis­tu­nut oma­ko­ti­ta­lo jos­sa tii­li­kat­to. Tii­li oli menet­tä­nyt jo värin­sä ja pin­nas­sa oli havait­ta­vis­sa rapau­tu­mis­ta. Levi­tim­me sam­ma­leen­tu­hoai­neen. Muu­ta­man päi­vän pääs­tä aloi­tim­me raken­nuk­sen suo­jauk­sen ja siir­ryim­me katon pesu­vai­hee­seen. Pesun jäl­keen kier­sim­me talon reu­nat ja läpi­vien­nit ardoco­lor pin­noit­teel­la kah­teen ker­taan. Rajauk­sen jäl­keen ruis­ku­tim­me koh­teen kah­teen ker­taan.

HEPOKUJA, KEMPELE

Kol­me kohdetta,joissa jyrk­kä ”käki­kel­lok­si” kut­sut­tu kat­to­ra­ken­ne. Asbes­tia sisäl­tä­vät mine­riit­ti­ka­tot oli­vat menet­tä­neet värinsä,mutta kat­teen lujuus oli säi­ly­nyt. Sam­ma­leen tuhoai­neen levi­tyk­sen jäl­keen pesu­työt jat­kui­vat nos­ti­mel­la talo­ja kier­täen. Työ oli vaativa,sillä pihat oli­vat peh­mei­tä ja täyn­nä kas­vil­li­suut­ta. Vii­kot oli­vat sateisia,joten kui­vien kelien saa­pues­sa ruis­ku­tim­me koh­teet tehokkaasti,jottei sii­te­pö­ly pää­si­si ker­ty­mään pes­tyl­le pin­nal­le.

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä