Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin nimi

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy, Y-tun­nus 2334250-5

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va hen­ki­lö

Toni Daa­vit­ti­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri­nä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin

  • Tilaus­ten käsit­te­ly ja toi­mi­tus
  • Las­ku­tus- ja mak­su­lii­ken­ne
  • Mark­ki­noin­ti

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteis­työ­kump­pa­neil­ta.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:lle anta­mia tie­to­ja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asia­kas­tie­to­ja

  • Hen­ki­lön nimi
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro
  • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tie­dot

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toi­mit­ta­mi­sek­si.

Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoil­le.

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulko­puo­lel­la.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyyn­nön.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Manu­aa­li­nen aineis­to

Tie­to­ja ei säi­ly­te­tä fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na pois lukien kir­jan­pi­to, johon on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n työn­te­ki­jöil­lä ja kir­jan­pi­tä­jäl­lä, joi­ta sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tie­dot

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työn­te­ki­jät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, joi­ta sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tar­kas­tus- ja kiel­to-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na.

 

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä pal­ve­lu­ja.

Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verk­ko­pal­ve­lu­ja.

 

 

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä