Tiilikatot

Laadukasta työskentelyä kustannustehokkaasti

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä tii­li­kat­to­jen kor­jaus- ja uudis­koh­teis­sa Oulun seu­dul­la ja muu­al­la Suo­mes­sa. Asian­tun­te­vas­ti toteu­te­tul­la huol­lol­la, kor­jauk­sel­la sekä pin­noi­tuk­sel­la voi­daan piden­tää tii­li­ka­ton eli­ni­kää mer­kit­tä­väs­ti sekä ennal­taeh­käis­tä esi­mer­kik­si kos­teus­vau­rioi­ta. 

Tiilikatteen pinnoituskäsittelyn hyödyt

Nopea ja edul­li­nen tapa suo­ja­ta tii­li­kat­to
Vesi­tii­vis ja likaa hyl­ki­vä pin­ta
Ulko­näöl­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan uut­ta vas­taa­va kat­to
Kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kat­to­re­mon­til­le
Yli puo­let ura­kas­ta koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­pois­ta

Miksi tiilikatto kannattaa pinnoittaa?

Tii­li­kat­to on laa­du­kas ja kes­tä­vä kat­to­ma­te­ri­aa­li, mut­ta pysyäk­seen hyvä­nä se vaa­tii myös sään­nöl­lis­tä huol­toa. Hoi­ta­mat­to­ma­na tii­li­kat­to menet­tää alku­pe­räi­sen suo­ja­pin­tan­sa. Jää, lumi, pak­ka­nen, vesi­sa­de ja aurin­gon paah­de rasit­ta­vat kat­toa, joka alkaa rapau­tua. Puh­dis­ta­mat­to­mal­le katol­le ker­ty­neet ros­kat, leh­det ja neu­la­set sekä huo­koi­nen pin­ta tar­joa­vat otol­li­sen alus­tan sam­ma­leel­le ja jäkä­läl­le, jot­ka syö­vät tiil­tä enti­ses­tään. Tii­li alkaa ime­mään itseen­sä kos­teut­ta, ja läm­pö­ti­lan las­kies­sa vesi laa­je­nee tii­len sisäl­lä aiheut­taen sen rik­kou­tu­mi­sen.

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­kä­sit­te­lyl­lä katon pin­ta palau­te­taan alku­pe­räi­seen kun­toon­sa. Sään­nöl­li­sen katon huol­ta­mi­sen ja ajois­sa toteu­te­tun pin­noi­tuk­sen avul­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä kat­to­vau­rioi­ta sekä vält­tyä mit­ta­val­ta kat­to­re­mon­til­la ja täl­lä tavoin piden­tää katon elin­kaar­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Oikeaop­pi­ses­ti pin­noi­tet­tu tii­li hyl­kii vet­tä ja likaa tehok­kaas­ti. Katos­ta tulee kuin uusi.

Pinnoittaminen on nopea tapa suojata kattosi

Pin­noi­tus­työ aloi­te­taan aina katon huo­lel­li­sel­la kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jon­ka suo­rit­ta­vat kou­lu­te­tut ja koke­neet ammat­ti­lai­sem­me. Rik­kou­tu­neet tii­let, vuo­ta­vat läpi­vien­nit ja reven­neet alus­kat­teet tar­kis­te­taan ja kor­ja­taan ennen var­si­nais­ta käsit­te­lyä. Tar­vit­taes­sa kiin­teis­tö myös suo­ja­taan ennen käsit­te­lyn aloit­ta­mis­ta. Huo­lel­lis­ten poh­ja­töi­den jäl­keen tii­li­kat­to pes­tään kor­kea­pai­ne­pe­sul­la, joka pois­taa kat­tees­ta kas­vus­ton, pint­ty­neen lian, ilman­saas­teet ja irtoa­van maa­li­pin­nan.

Pesun jäl­keen puh­taa­seen tii­li­kat­toon levi­te­tään sam­mal­tu­hoai­ne. Esto­kä­sit­te­lys­sä käy­täm­me Iso A-Clean ja Benac 50  -puh­dis­tus­tuot­tei­ta, jot­ka on todet­tu erin­omai­sik­si sam­ma­leen ehkäi­sys­sä ja pois­tos­sa.

Huo­lel­lis­ten poh­ja­kä­sit­te­lyi­den jäl­keen suo­ri­te­taan var­si­nai­nen pin­noi­te­kä­sit­te­ly. Katol­le ruis­ku­te­taan vesio­hen­tei­nen, 100 % akry­laat­ti­poh­jai­nen Iso­nit-pin­noi­te­ai­na, joka takaa erin­omai­sen UV-kes­ton, adhee­sion sekä pin­noit­teen elas­ti­suu­den. Iso­ni­tin ansios­ta katol­le saa­daan aikaan suo­jaa­va ja vet­tä hyl­ki­vä pin­ta sekä ulkoi­ses­ti uut­ta vas­taa­va kau­niin tasai­nen väri.

Tsekkaa videolta miten katon pinnoittaminen vaikuttaa talosi ilmeeseen!

Näin pinnoitus tehdään – Neljä helppoa vaihetta:

Katon kun­to­tar­kas­tus ja tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt

Katon kor­kea­pai­ne­pe­su

Sam­mal­tu­hoai­neen levi­tys

Katon pin­noi­te­kä­sit­te­ly

Kattoremontit 20 vuoden kokemuksella

Oulun Kattopalvelu Oy:llä on 20 vuoden kokemus erilaisista kattomateriaaleista ja niiden kunnostamisesta. Missionamme on löytää jokaiselle asiakkaallemme paras mahdollinen kattoratkaisu. Haluamme tarjota kestäviä vaihtoehtoja, joiden avulla katon elinkaarta voidaan pidentää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Oulun Kattopalvelu Oy on asiakaslähtöisesti toimiva yritys ja luotettava valinta kaikkiin kattoremontteihin ja -huoltoihin.

Riihiraitti 11 | 90240 Oulu
044 363 6844
toni@oulunkattopalvelu.fi

Olemme erikoistuneet

-Bitumikermikatteiden uudis- ja korjausrakentamiseen

- Tiili- ja peltikatteen pinnoituksiin ja maalauksiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa

-Kattohuoltoihin ja -tarkastuksiin sekä kokonaisvaltaisiin kattoremontteihin unohtamatta pieniä katon korjaustöitä