KATTOSI HYVÄKSI

Oulun Kattopalvelu Oy

Oulun Kattopalvelu Oy kunnostaa ja huoltaa katot yli 20 vuoden kokemuksella.

Suo­men vaa­ti­vat sää­olo­suh­teet, kuten suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut sekä ilman­saas­teet ja kor­roo­sio aset­ta­vat kat­to­si koval­le rasi­tuk­sel­le. Ammat­ti­tai­toi­sel­la kat­to­huol­lol­la ja -kor­jauk­sel­la sekä enna­koi­val­la kun­nos­sa­pi­dol­la voi­daan kui­ten­kin van­ha­kin kat­to huol­taa uuden­ve­roi­sek­si ja suo­jaa­mal­la ennal­taeh­käis­tä uuden tai kun­nos­te­tun katon vau­rioi­ta jatkossa.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee moni­puo­li­sis­sa kat­to­re­mon­teis­sa Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kat­ta­vas­ti eri­lai­set kat­to­jen asen­nuk­set, kor­jauk­set, huol­lot, pin­ta­kä­sit­te­lyt ja tiivistykset.

Huopakatot

Tiilikatot

Peltikatot

Huollot ja kattovarusteet

Katon kuntotarkastukset ja raportointi

Aurinkopaneelit

Tutustu palveluihimme ja pyydä meidät arviokäynnille!

Näin me toimimme

Tulem­me tar­kas­tus­käyn­nil­le, jos­sa käym­me läpi katon ongel­ma­koh­dat ja teem­me tar­vit­ta­vat korjausehdotukset.

Tar­kas­tuk­sen poh­jal­ta annam­me mah­dol­li­ses­ti heti pai­kan pääl­lä jo alus­ta­van kus­tan­nusar­vion katon korjaukselle.

Sovim­me kat­to­re­mon­tis­ta tai -huol­los­ta sekä suo­ri­tet­ta­vien töi­den ajankohdasta.

Ammat­ti­lai­sem­me tule­vat sovit­tu­na ajan­koh­ta­na suo­rit­ta­maan tar­vit­ta­vat poh­ja­työt, sovi­tut kor­jaus- tai huol­to­toi­men­pi­teet ja loppusiivouksen.

Ota yhteyttä:

5 + 14 =