Blogi

Syksyn huomioita oman katon kunnosta.

Syksyn huomioita oman katon kunnosta.

Syys­kuu, Kesän vii­pyi­le­vän läm­mön pik­ku­hil­jaa väis­tyes­sä alkaa syys­kuu, kir­pei­den aamu­jen ja kau­nii­den värien kuu­kausi. Kulu­neen kesän vii­mei­set pin­noi­tus­työ­maat lope­tel­laan täs­sä kuus­sa, ja syk­syis­ten kat­to­huol­to­jen, pien­kor­jaus­ten ja ylä­poh­jae­ris­tys­ten kii­vain kausi…

lue lisää
Huopakatto ja kattohuopa

Huopakatto ja kattohuopa

Puhu­taan­ko het­ki huo­pa­ka­tois­ta? Huo­pa­kat­to ja kat­to­huo­pa ovat sano­ja, jot­ka elä­vät yhä puhe­kie­les­sä vah­vas­ti. Mis­tä sana huo­pa­kat­to sit­ten on saa­nut alkun­sa? His­to­ria ker­too, että sana huo­pa­kat­to yleis­tyi puhe­kie­les­sä aika­na, jol­loin kat­to­jen tuki­ker­rok­se­na käytettiin…

lue lisää
Tiilikaton pesu vai mekaaninen puhdistus?

Tiilikaton pesu vai mekaaninen puhdistus?

  Kun kysees­sä on tii­li­ka­ton kun­nos­sa­pi­to, saam­me eni­ten kysy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät katon pese­mi­seen. Kan­nat­taa­ko siis tii­li­kat­toa pes­tä pai­ne­pe­su­ril­la ja voi­ko sen teh­dä itse?   Beto­ni­tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na suo­sit­tu, niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin maailmassa.…

lue lisää
Stretch-sisäkatto Ouluhallissa

Stretch-sisäkatto Ouluhallissa

Kesä koit­taa ja ovet tal­vel­la työs­tet­tyyn, uuteen tilaan auke­ne­vat näi­nä päi­vi­nä! Palaan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa vie­lä hie­man kevät­tal­veen ja sii­hen jän­nit­tä­vään pro­jek­tiin, mikä meil­lä on ollut työ­nal­la. Sil­loin pak­ka­set vie­lä pauk­kui­vat vaik­ka kevä­tau­rin­ko jo…

lue lisää
Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

  Tii­li­ka­ton pin­noi­tus, mik­si ja mil­loin? Katon pin­noi­tuk­ses­ta kysy­tään pal­jon ja se herät­tää mie­len­kiin­toa. Tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na hyvä ja kes­tä­vä, mut­ta kai­paa sään­nöl­lis­tä huol­toa. Ihan aina huol­to­ja ei ole syys­tä tai toi­ses­ta teh­ty, ja kat­to on päässyt…

lue lisää