Blogi

Huomioita vedenpoistumisesta

Huomioita vedenpoistumisesta

Alka­mas­sa ole­va tal­vi­kausi on jo anta­nut viit­tei­tä pak­ka­ses­ta, lumi­sis­ta katois­ta ja jääs­tä. Loka­kuun lop­pu oli kui­ten­kin Oulun alu­eel­la leu­to ja satei­ta saa­tiin. Mar­ras­kuun alku näyt­täy­tyy hyvin saman­kal­tai­se­na, ja sil­lä onkin vie­lä hyvä muis­tel­la vedenpoistumisen…

lue lisää
Kattotarkastus ja katon syyshuolto.

Kattotarkastus ja katon syyshuolto.

Loka­kuus­sa, hal­lan ja yöpak­kas­ten jo vie­rail­les­sa on talos­taan huo­leh­ti­van aika var­mis­taa katon kun­to tal­vea var­ten. Hyvä kei­no sii­hen on kat­to­tar­kas­tuk­sen ja syys­huol­lon teet­tä­mi­nen, jon­ka suo­sit­te­li­sim­me varaa­maan ammat­ti­lai­sel­ta. Syys­huol­los­ta saa­ta­va doku­ment­ti on…

lue lisää
Syksyn huomioita oman katon kunnosta.

Syksyn huomioita oman katon kunnosta.

Syys­kuu, Kesän vii­pyi­le­vän läm­mön pik­ku­hil­jaa väis­tyes­sä alkaa syys­kuu, kir­pei­den aamu­jen ja kau­nii­den värien kuu­kausi. Kulu­neen kesän vii­mei­set pin­noi­tus­työ­maat lope­tel­laan täs­sä kuus­sa, ja syk­syis­ten kat­to­huol­to­jen, pien­kor­jaus­ten ja ylä­poh­jae­ris­tys­ten kii­vain kausi…

lue lisää
Huopakatto ja kattohuopa

Huopakatto ja kattohuopa

Puhu­taan­ko het­ki huo­pa­ka­tois­ta? Huo­pa­kat­to ja kat­to­huo­pa ovat sano­ja, jot­ka elä­vät yhä puhe­kie­les­sä vah­vas­ti. Mis­tä sana huo­pa­kat­to sit­ten on saa­nut alkun­sa? His­to­ria ker­too, että sana huo­pa­kat­to yleis­tyi puhe­kie­les­sä aika­na, jol­loin kat­to­jen tuki­ker­rok­se­na käytettiin…

lue lisää
Tiilikaton pesu vai mekaaninen puhdistus?

Tiilikaton pesu vai mekaaninen puhdistus?

  Kun kysees­sä on tii­li­ka­ton kun­nos­sa­pi­to, saam­me eni­ten kysy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät katon pese­mi­seen. Kan­nat­taa­ko siis tii­li­kat­toa pes­tä pai­ne­pe­su­ril­la ja voi­ko sen teh­dä itse?   Beto­ni­tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na suo­sit­tu, niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin maailmassa.…

lue lisää