Blogi

Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Pin­noi­tuk­set ja kesäl­lä pak­ko­teh­tä­vät työt ovat taka­na, vaan vauh­ti ei hidas­tu. Jat­kam­me huo­pa­töi­den, kat­to­kor­jauk­sien ja huol­to­teh­tä­vien paris­sa koh­ti tal­vea. Kuvas­sa his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­se­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen jo val­mis­tu­nut kat­to­työ­maa. 

lue lisää
Oulun kaupungin pääkirjaston aurinkopaneeliurakka valmistui ongelmitta.

Oulun kaupungin pääkirjaston aurinkopaneeliurakka valmistui ongelmitta.

Asen­sim­me Oulun ene­gian kans­sa yhteis­työs­sä aurin­ko­pa­nee­lit pää­kir­jas­ton katol­le. 130 kilowa­tin voi­ma­laan tuli 500 aurin­ko­pa­nee­lia. Kau­pun­gin­kir­jas­ton aulaan on asen­net­tu näyt­tö, jos­ta kir­jas­ton asiak­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta voi­vat seu­ra­ta aurin­ko­voi­ma­lan tuo­tan­toa…

lue lisää
Tiilikaton pinnoituksia ennätysmäärä

Tiilikaton pinnoituksia ennätysmäärä

Vaik­ka kesä oli­kin erit­täin satei­nen ja tuu­li­nen, saim­me teh­tyä ennä­tys­mää­rän tii­li- ja pel­ti­kat­to­jen pin­noi­tus- sekä maa­lausu­ra­koi­ta. Kysyn­tä eten­kin tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­sil­le on täl­lä het­kel­lä val­ta­va, kos­ka käsit­te­lyn hyö­dyt ovat kiis­tat­to­mat. Suh­teel­li­sen…

lue lisää