Blogi

Stretch-sisäkatto Ouluhallissa

Stretch-sisäkatto Ouluhallissa

Kesä koit­taa ja ovet tal­vel­la työs­tet­tyyn, uuteen tilaan auke­ne­vat näi­nä päi­vi­nä! Palaan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa vie­lä hie­man kevät­tal­veen ja sii­hen jän­nit­tä­vään pro­jek­tiin, mikä meil­lä on ollut työ­nal­la. Sil­loin pak­ka­set vie­lä pauk­kui­vat vaik­ka kevä­tau­rin­ko jo…

lue lisää
Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

Tiilikaton pinnoitus, huolto ja ylläpito omakotitalossa

  Tii­li­ka­ton pin­noi­tus, mik­si ja mil­loin? Katon pin­noi­tuk­ses­ta kysy­tään pal­jon ja se herät­tää mie­len­kiin­toa. Tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na hyvä ja kes­tä­vä, mut­ta kai­paa sään­nöl­lis­tä huol­toa. Ihan aina huol­to­ja ei ole syys­tä tai toi­ses­ta teh­ty, ja kat­to on päässyt…

lue lisää
Ihana, kamala yritysmuutto

Ihana, kamala yritysmuutto

Iha­na, kama­la yri­tys­muut­to.  Yri­tyk­sen toi­min­nan kas­vaes­sa tulee usein tar­ve muut­taa kook­kaam­piin tai toi­mi­vim­piin tiloi­hin. Samal­ta poh­jal­ta käyn­nis­tyi meil­lä­kin pak­kaus, kar­sin­ta ja kier­rä­tys­pro­jek­ti maa­lis­kuus­sa, kun muut­to uusiin toi­mi­ti­loi­hin var­mis­tui. Oulun…

lue lisää
Mikä ihmeen PVC-sisäkatto?

Mikä ihmeen PVC-sisäkatto?

Mikä ihmeen PVC-sisä­kat­to? Kiih­keim­mät sisus­tusa­lan tren­dien seu­raa­jat tun­te­vat var­maan­kin ter­min strech­kat­to, joka muu­ta­mia vuo­sia sit­ten esiin­tyi ensim­mäi­siä ker­to­ja sisus­tusa­lan jul­kai­suis­sa sekä mes­su­koh­teis­sa. Tämä epä­suo­ran valais­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja tun­tee myös…

lue lisää