Blogi

Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täy­des­sä vauh­dis­sa ja jäl­leen ker­ran ennä­tys­mää­rä koh­tei­ta täl­le vuo­del­le. Pin­noi­tus- ja sanee­raus­koh­tei­ta vie­lä muka­vas­ti jäl­jel­lä täl­le seson­kia ja huo­pa­koh­tei­den kans­sa raken­ne­taan myö­häis­syk­syyn saak­ka. Kelit ovat hel­li­neet iha­nas­ti työ­mai­ta ja hel­tei­tä…

lue lisää
Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Run­sas lumi­nen tal­vi ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut ovat aiheut­ta­neet har­mia talo­jen raken­teil­le. Eten­kin loi­vat rivi­sau­ma­ka­tot jois­sa on huo­no ylä­poh­jan tuu­le­tus sekä eris­tys ovat erit­täin ris­kialt­tii­ta vesi­kat­to­vuo­doil­le. Tilan­ne on pal­jas­tu­nut tänä­kin tal­ve­na…

lue lisää
Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Tiilikattojen pinnoituksen määrä taas hurjassa nousussa

Lyhyt kesä pää­tet­ty, ja jäl­leen ker­ran rikoim­me ennä­tyk­sen pin­noi­tuk­sis­sa. Tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­ses­sa lii­ke­vaih­don ja neliö­mää­rän osal­ta vähin­tään­kin 50%:n nousu vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ­mää­rän kas­vun seu­rauk­se­na päi­vi­tim­me sekä työ­vä­li­nei­tä että myös toi­mis­to-…

lue lisää
Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Huopakohteet jatkuvat pitkälle syksyä

Pin­noi­tuk­set ja kesäl­lä pak­ko­teh­tä­vät työt ovat taka­na, vaan vauh­ti ei hidas­tu. Jat­kam­me huo­pa­töi­den, kat­to­kor­jauk­sien ja huol­to­teh­tä­vien paris­sa koh­ti tal­vea. Kuvas­sa his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­se­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen jo val­mis­tu­nut kat­to­työ­maa. 

lue lisää