Blogi

Tiilikaton pinnoituksia ennätysmäärä

Tiilikaton pinnoituksia ennätysmäärä

Vaik­ka kesä oli­kin erit­täin satei­nen ja tuu­li­nen, saim­me teh­tyä ennä­tys­mää­rän tii­li- ja pel­ti­kat­to­jen pin­noi­tus- sekä maa­lausu­ra­koi­ta. Kysyn­tä eten­kin tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­sil­le on täl­lä het­kel­lä val­ta­va, kos­ka käsit­te­lyn hyö­dyt ovat kiis­tat­to­mat. Suh­teel­li­sen…

lue lisää
Kattojen huoltotarkastukset käyntiin

Kattojen huoltotarkastukset käyntiin

Tal­vi on taka­na ja on aika kes­kit­tää kat­seet kat­toon ja sen kun­toon. Aloi­tim­me täl­lä vii­kol­la kevät­tar­kas­tuk­set ja tulem­me tou­ko­kuu­hun men­nes­sä tar­kas­ta­maan sato­jen vesi­kat­to­jen kun­non ja teke­mään tar­vit­ta­vat kor­jauk­set sekä huol­to­työt. Kesän par­haat tii­li­ka­ton…

lue lisää
Viimeiset lumen puotot katoilta?

Viimeiset lumen puotot katoilta?

Joko tulee kesä? Lun­ta on vähän katoil­la, mut­ta sil­ti se aiheut­taa jos­kus vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Oulun kat­to­pal­ve­lun lumi­mie­het teke­vät pudo­tuk­set hal­li­tus­ti ja tur­val­li­ses­ti.  

lue lisää
Syksyn sävelet

Syksyn sävelet

Kau­nis, mut­ta ei niin läm­min kesä on nyt ohi. Hel­teet ovat kau­ka­na taka­na­päin ja sen ohel­le myös pin­noi­tus­koh­teet. Pin­noi­tus­se­son­ki oli tänä kesä­nä kii­tet­tä­vän arvoi­nen, koh­teet onnis­tui­vat sut­jak­kaan tehok­kaas­ti A-luo­kan laa­dun kri­tee­rien kans­sa. Nyt syk­syn tul­tua…

lue lisää