Enkopur-tiivistykset

Enkopur-tiivistykset kaikille kattomateriaaleille

Har­va vuo­ta­va kat­to vaa­tii vaih­ta­mis­ta, sil­lä katon elin­kaar­ta voi­daan piden­tää vuo­sil­la Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­mäl­lä. Kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le sovel­tu­va Enko­pur on talou­del­li­ses­ti teho­kas vaih­toeh­to katon uusi­mi­sel­le. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on Enko­pu­rin viral­li­nen val­tuu­tet­tu asen­ta­ja. Ser­ti­fioi­dut asen­ta­jam­me pal­ve­le­vat Enko­pur-tii­vis­tyk­sis­sä yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä, isän­nöit­si­jöi­tä ja talo­yh­tiöi­tä Oulus­sa ja muu­al­la Suomessa.

Enkopur vaurioiden ja ongelmakohtien tiivistämiseen

Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­mä on takuu­var­ma ja erin­omai­ses­ti Suo­men sää­olo­suh­tei­siin sovel­tu­va joka sään sanee­raus­mas­sa kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le. Enko­pur on yksi­kom­po­nent­ti­nen, itses­tään vul­ka­ni­soi­tu­va ja sään kes­tä­vä tii­vis­tys­mas­sa, joka sovel­tuu eten­kin kat­to­jen, kat­to­rei­kien, kou­ru­jen, haas­ta­vien lii­tos­ten, vuo­ta­vien sau­mo­jen, par­vek­kei­den ja teras­sien tii­vis­tä­mi­seen sekä vesie­ris­tä­mi­seen. Enko­pu­ria voi­daan käyt­tää myös eri mate­ri­aa­lien raja­pin­to­jen tiivistämiseen.

Enko­pu­rin avul­la voi­daan tiii­vis­tää ongel­ma­koh­tia ja pai­ka­ta rei­kiä, ilman mit­ta­via ja kal­lii­ta kat­to­re­mont­te­ja. Sau­ma­ton, elas­ti­nen ja vesi­höy­ryä läpäi­se­vä mas­sa antaa suo­jan sau­moil­le, läpi­vien­neil­le ja muil­le vuotokohdille.

Enko­pur-tii­vis­tys­me­ne­tel­män kus­tan­nuk­set ovat yleen­sä vain mur­to-osa katon uusi­mi­seen käy­tet­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, ja sil­ti sen avul­la voi­daan piden­tää katon käyt­töi­kää vuo­sil­la. Enko­pur sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös uudisrakennuskohteisiin.

Yhteis­työs­sä

:

Enkopurin hyödyt:

 Sovel­tuu kai­kil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le
 Pysy­väs­ti elas­ti­nen
 Pak­ka­sen ja kuu­muu­den kes­tä­vä
 Sau­ma­ton sään­kes­tä­vyys
 5–10 vuo­den vesi­tii­veys­ta­kuu
 25 vuo­den tek­ni­nen eli­ni­kä
 Yksi­kom­po­nent­ti­nen
 Har­vi­nai­sen nopea veden­pi­tä­vyys
 Erit­täin hyvä tart­tu­vuus
 Kyl­mä­nä työs­tet­tä­vä, ei vaa­di liek­ki­töi­tä
 ETA/CE-ser­ti­fi­kaat­ti