Alka­mas­sa ole­va tal­vi­kausi on jo anta­nut viit­tei­tä pak­ka­ses­ta, lumi­sis­ta katois­ta ja jääs­tä. Loka­kuun lop­pu oli kui­ten­kin Oulun alu­eel­la leu­to ja satei­ta saa­tiin. Mar­ras­kuun alku näyt­täy­tyy hyvin saman­kal­tai­se­na, ja sil­lä onkin vie­lä hyvä muis­tel­la veden­pois­tu­mi­sen tär­keyt­tä kattopinnoilta.

Huomioita veden poistumisteistä

Katon remon­toin­nin tai raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on syy­tä var­mis­taa, ettei veden­pois­to jää sat­tu­man varaan, vaan vesi­ka­te toi­mii toi­vo­tul­la taval­la. Eri­tyis­tä huo­mio­ta veden pois­tu­mi­seen tulee kiin­nit­tää loi­vem­mil­la katoil­la, jos­sa pato­jen muo­dos­tu­mi­nen neu­las­ten ja leh­tien myö­tä on toden­nä­köis­tä. Tämä näkö­kul­ma oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa myös jyr­kem­mil­lä kat­to­pin­noil­la, sil­lä veden­pois­tu­mi­sen esteet ovat usein alkusy­säyk­sen anta­jia kat­to­vuo­don syntymisessä.

Vesikourut

Vesi­kou­ru­jen teh­tä­vä­nä on kerä­tä katon pin­taa pit­kin valu­va vesi ja ohja­ta se koh­ti pois­to­put­kea. Kuin­ka help­poa ja yksin­ker­tais­ta! Tämän toi­mi­mi­sek­si on sil­ti var­mis­tet­ta­va muu­ta­mia asioi­ta. Ensim­mäi­sek­si tulee tar­kis­taa, että katol­ta valu­val­la vedel­lä on mah­dol­li­suus pää­tyä vesi­kou­ruun ja että kou­run paik­ka ja kul­ma ovat oikeat. Esi­mer­kik­si vesi­kou­run jää­des­sä puo­lik­si vesi­kat­teen alle tai asen­nus­kul­man olles­sa vää­rä, rois­kuu sade­ve­si kou­run yli kovan sateen aika­na. Kou­run tuk­keu­tu­mi­sen seu­rauk­se­na voi sade­ve­si pää­tyä valu­maan, vaik­ka ala­lau­doi­tuk­sen välis­tä, kas­tel­la ylä­poh­jaa ja aiheut­taa vahinkoa.

Huoltotoimet

Toi­mi­vien veden­pois­ta­jien huol­to oli­si hyvä teh­dä vähin­tään kah­des­ti vuo­des­sa. Huol­to­toi­men­pi­tei­nä voi­daan sovi­tus­ti puh­dis­taa kou­rut ja tar­kas­taa vaik­ka koko katon kun­to. Huol­lon voi aina sopia kat­to­koh­tai­ses­ti ja nii­den teh­tä­vien mukaan, mit­kä koe­taan kysei­sel­le katol­le tär­keäk­si. Huol­los­ta asiak­kaal­le saa­puu jäl­ki­kä­teen aina kir­jal­li­nen raport­ti, jos­sa ongel­ma­koh­dat näky­vät kuvat­tui­na, kor­jauseh­do­tuk­sen kans­sa. Toi­si­naan asiak­kaal­le soi­te­taan tuo­reel­taan heti huol­ta­jan vie­rail­les­sa, sil­lä akuu­teis­sa tilan­teis­sa nopea toi­min­ta voi pelas­taa isoil­ta remonteilta.

Toimet talven tullen

Aina ei katon huol­to­tar­vet­ta veden­pois­tu­mi­sen osal­ta huo­ma­ta, vaan vesi saat­taa jää­dä katol­le leh­tien ja mui­den ros­kien kera odot­te­le­maan pak­ka­sia. Pakas­tues­saan vesi jää­tyy ja laa­je­nee aiheut­taen näin har­mia vesi­kat­teel­le. Suo­ja­sään koit­taes­sa rik­kou­tu­neen kat­teen alla vesi saat­taa löy­tää tien­sä sisä­kat­toon asti, mut­ta vie­lä sil­loin­kin soit­to Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:n päi­vys­tyk­seen tuo avun rik­kou­tu­neel­le kattopinnalle.