Huopakatot

Huopakattojen asennukset ammattitaidolla

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on eri­kois­tu­nut huo­pa­kat­tei­den asen­ta­mi­seen talo­yh­tiöi­hin, oma­ko­ti­ta­loi­hin ja lii­ke­ti­loi­hin sekä uudis- että sanee­raus­koh­teis­sa. Olem­me Ico­pa­lin val­tuu­tet­tu ura­koit­si­ja, ja pal­ve­lem­me ammat­ti­tai­dol­la ja 20 vuo­den koke­muk­sel­la uusien huo­pa­kat­tei­den asen­nuk­sis­sa sekä van­ho­jen kat­tei­den kor­jauk­sis­sa. Teem­me koh­tei­den vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti sekä tii­vis­sau­ma­kat­teet, pala­huo­pa­ka­tot että kol­mio­ri­ma­ka­tot. Käy­täm­me koh­teis­sam­me ainoas­taan laa­duk­kai­ta tuo­te­luok­ka­vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä CE-mer­kit­ty­jä tuot­tei­ta. Takaam­me kai­kil­le asen­ta­mil­lem­me bitu­mi­huo­pa­ka­toil­le 10 vuo­den mate­ri­aa­li- ja asennustakuun.

Huopakatot laadukkailla Icopal-tuotteilla

Ico­pa­lin viral­li­se­na ura­koit­si­ja­na käy­täm­me kai­kis­sa huo­pa­kat­to­koh­teis­sam­me laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia Ico­pa­lin bitu­mi­kat­tei­ta, jot­ka täyt­tä­vät Kat­to­lii­ton Toi­mi­vat talot -jul­kai­sus­sa sekä ohje­kor­tis­sa RT 85-10799 mää­rä­tyt tuo­te­luok­ka­vaa­ti­muk­set. Ico­pa­lin bitu­mi­kat­teet sovel­tu­vat jyrk­kien että loi­vien kat­to­jen materiaaliksi.

Hel­pos­ti työs­tet­tä­vät bitu­mi­kat­teet sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti moni­muo­toi­siin kat­toi­hin. Ne ovat äärim­mäi­sen kevyi­tä ja äänet­tö­miä. Ico­pal-tuot­teis­ta voit lukea lisää val­mis­ta­jan sivuilta:

Tiivissaumakatteet

Tii­vis­sau­ma­ka­tot sovel­tu­vat jous­ta­vien omi­nai­suuk­sien­sa ansios­ta eten­kin moni­muo­toi­siin kat­toi­hin, joi­den lii­ket­tä ne myö­täi­le­vät mur­tu­mat­ta. Loi­vien har­ja- ja pul­pet­ti­kat­to­jen vesi­kat­teek­si sopi­vat erit­täin tii­viit ker­mit suo­jaa­vat raken­nus­ta tehok­kaas­ti kosteudelta.

Palahuopakatot

Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la bitu­mi­kat­to­laa­tat eli pala­huo­pa­ka­tot. Hel­pos­ti työs­tet­tä­vä pala­huo­pa­kat­to on laa­du­kas ja kes­tä­vä valin­ta moni­muo­toi­sil­le katoil­le. Pala­huo­pa­ka­ton alle asen­ne­taan aina alus­ker­mi, joka toi­mii raken­nusai­ka­na väliai­kai­se­na suo­ja­na, ohjaa veden jat­kos­sa ulko­sei­nä­lin­jan ulko­puo­lel­le ja suo­jaa raken­tei­ta esi­mer­kik­si kat­teen sau­mo­jen kaut­ta tule­val­ta kos­teu­del­ta. Tehok­kaas­ti ään­tä vai­men­ta­va bitu­mi­ve­si­ka­te sovel­tuu sekä uudis- että kor­jaus­ra­ken­nus­koh­tei­siin. Jous­ta­van mate­ri­aa­lin­sa ansios­ta bitu­mi­kat­to­laa­toil­la voi­daan vii­meis­tel­lä vai­vat­to­mas­ti näyt­tä­vien ja moni­muo­tois­ten kat­to­jen eri­lai­set yksi­tyis­koh­dat ja kulmat.

Kolmiorimakatot

Asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti kes­tä­vät, yhte­näi­set ja tii­viit kol­mio­ri­ma­ka­tot, jot­ka sovel­tu­vat kovil­le ja tasai­sil­le alus­toil­le. Kol­mio­ri­mal­la saa­daan uut­ta ilmet­tä huo­pa­kat­toon. Perin­tei­nen kol­mio­ri­ma­kat­to voi­daan asen­taa sekä uudis­koh­tee­seen että van­ho­jen huo­pa­kat­to­jen kattamiseen.