Iha­na, kama­la yri­tys­muut­to. 

Yri­tyk­sen toimin­nan kas­vaes­sa tulee usein tar­ve muut­taa kook­kaam­piin tai toi­mi­vim­piin tiloi­hin. Samal­ta poh­jal­ta käyn­nis­tyi meil­lä­kin pak­kaus, kar­sin­ta ja kier­rä­tys­pro­jek­ti maa­lis­kuussa, kun muut­to uusiin toi­mi­ti­loi­hin var­mis­tui. 

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on toi­mi­nut Oulus­sa ja sen lähia­lueil­la jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Tavoit­tee­nam­me on pal­vel­la asiak­kai­tam­me tar­joa­mal­la paras mah­dol­li­nen kat­to­rat­kai­su hei­dän koh­tee­seen­sa.  Pal­ve­lu­lu­pauk­sen lunas­ta­mi­nen vaa­tii osaa­van hen­ki­lö­kun­nan lisäk­si työ­ta­po­jen hal­lin­taa sekä run­saan mää­rän eri­lai­sia työ­vä­li­nei­tä. Toi­mi­ti­laa on vuo­sien var­rel­la vaih­det­tu aikai­sem­min­kin, joten jon­kin ver­ran koke­mus­ta muut­ta­mi­ses­ta on jo kertynyt.

Ras­kaak­si­kin luon­neh­dit­ta­va muut­totoi­men­pi­de on kui­ten­kin myös erin­omai­nen tilai­suus inven­toi­da tar­peel­li­set ja vähem­män tar­peel­li­set tava­rat sekä jär­jes­tel­lä kaik­ki omil­le pai­koil­leen uudes­sa osoit­tees­sa. Kat­to­työssä teke­mi­nen pai­not­tuu suu­rem­pien koh­tei­den osal­ta usein kevää­seen ja kesään, mikä tar­koit­taa kii­rettä ja lisä­työ­voi­man tar­vet­ta. Kesäl­lä työn­te­ki­jöi­den mää­rä yri­tyk­ses­sä voi jopa tuplaan­tua, jol­loin tär­ke­ää on myös hen­ki­lös­tön käy­tös­sä ole­vien tilo­jen muun­nel­ta­vuus. Tällai­ses­sa muut­tu­vas­sa tilan­tees­sa koros­tuu myös työ­vä­li­nei­den saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­nen sekä työ­vä­li­nei­den huol­to, joka onnis­tuu toki par­hai­ten, kun sil­le löy­tyy oma paik­kan­sa.  

Kun yri­tys muut­taa, muis­tet­ta­vat asiat kos­ket­ta­vat useam­pia hen­ki­löi­tä ja taho­ja kuin koti­muu­tos­sa. Muis­ta­mis­ta hel­pot­taak­seen voi käyt­tää val­mii­ta muis­ti­lis­to­ja, joi­ta netis­tä löy­tyy­kin monen­lai­siin tar­pei­siin. Muut­ta­mi­seen voi myös käyt­tää apu­na muut­to­fir­maa, var­sin­kin jos muu­tet­ta­vat asiat ovat ras­kai­ta tai han­ka­las­ti lii­ku­tel­ta­via. Toi­mi­ti­lan muut­tu­mi­nen tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia muu­tok­siin tilan jaot­te­lun suh­teen.  Uudes­sa tilas­sa onkin raken­net­tu sekä uusit­tu pin­to­ja ennen tava­roi­den siirtämistä.

Tätä kir­joit­taes­sa on suu­rin muut­to­to­hi­na jo hyväs­sä vauh­dis­sa ja muut­to­laa­ti­kot vaih­ta­vat osoi­tet­ta. Kai­kek­si onneksi myös sää­ti­la on vih­doin vaih­tu­mas­sa keväi­sem­pään suun­taan, mikä hel­pot­taa osit­tain ulko­ti­loi­hin sijoi­te­tun tava­ran kul­je­tus­ta. Tava­roi­den siir­tou­rak­ka on otettu lii­kun­nan ja huu­mo­rin kan­nal­ta. Muka­vak­si muu­ton tekee myös se, että uusi osoi­te sijait­see lähel­lä, Maik­ku­lan yri­tys­ky­läs­sä! Nyt vielä tava­roi­den pai­kal­leen aset­te­lut ja sit­ten voim­me­kin alkaa jo miet­ti­mään tupaan­tu­liai­sia!