Katon kuntotarkastukset ja raportointi

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee vesi­ka­ton kun­to­tar­kas­tuk­sis­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa. Tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan aina nii­hin eri­kois­tu­nei­den kun­to­tar­kas­ta­jien toimesta.

Kattotarkastus

Katon kun­to­tar­kas­tus perus­tuu sekä pin­ta­puo­li­siin että pie­ni­muo­toi­ses­ti raken­tei­siin koh­dis­tu­viin, raken­tei­ta rik­ko­mat­to­miin tar­kas­tus­me­ne­tel­miin. Kat­to­tar­kas­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon myös ais­tin­va­rai­set havain­not, mah­dol­li­set haas­tat­te­lut ja saa­ta­vil­la ole­vis­ta asia­kir­jois­ta koo­tut tie­dot katon kun­nos­ta. Kar­toi­tuk­sen tavoit­tee­na on sel­vit­tää katon todel­li­nen kun­to, sii­hen liit­ty­vät ris­kit sekä tar­vit­ta­vat kor­jauk­set nii­den ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja ole­mas­sa ole­vien vau­rioi­den kunnostamiseksi.

 Kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa havai­tut tie­dot koo­taan kir­jal­li­seen raport­tiin, jos­sa esi­te­tään havai­tut vau­riot, ris­kit, puut­teet, vir­heet ja kor­jaus­tar­peet sekä kuva- että teks­ti­muo­dos­sa. Rapor­tis­sa esi­tel­lään myös suo­si­tel­ta­vat huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet yhteen­ve­to­na tar­jous­las­kel­man kanssa.

Kattoraporttiin sisältyy seuraavien kohteiden kunnon arviointi:

 Katon pin­ta
 Alus­ka­te
 Ylä­poh­ja
 Läpi­vien­nit
 Sade­ve­den pois­to
 Kat­to­tur­va­tuot­teet
 Mah­dol­li­set vuo­dot, ris­kit ja vauriot

Katon kuntotarkastus:

Katon kunnon perusteellinen tarkastus

Havaittujen puutteiden, vaurioiden ja riskien dokumentointi raporttiin

Tarjouksen laskeminen tarvittaville huolto- ja korjaustoimenpiteille

Kuntotarkastus itsessään ei velvoita asiakasta korjaustoimenpiteiden teettämiseen Oulun Kattopalvelulla.