Loka­kuus­sa, hal­lan ja yöpak­kas­ten jo vie­rail­les­sa on talos­taan huo­leh­ti­van aika var­mis­taa katon kun­to tal­vea var­ten. Hyvä kei­no sii­hen on kat­to­tar­kas­tuk­sen ja syys­huol­lon teet­tä­mi­nen, jon­ka suo­sit­te­li­sim­me varaa­maan ammat­ti­lai­sel­ta. Syys­huol­los­ta saa­ta­va doku­ment­ti on myös hyvä apu kevääl­lä katon kun­non läpi­käyn­tiä varten.

Katonhuolto ja riskien ennakointi

Oulun Kat­to­pal­ve­lu oy:n suo­rit­ta­ma kat­to­tar­kas­tus perus­tuu sekä pin­ta­puo­li­siin että pie­ni­muo­toi­ses­ti raken­tei­siin koh­dis­tu­viin, raken­tei­ta rik­ko­mat­to­miin tar­kas­tus­me­ne­tel­miin. Tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää katon todel­li­nen kun­to, sii­hen liit­ty­vät ris­kit sekä tar­vit­ta­vat kor­jauk­set nii­den ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja ole­mas­sa ole­vien vau­rioi­den kun­nos­ta­mi­sek­si. Kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa havai­tut tie­dot koo­taan kir­jal­li­seen raport­tiin, jos­sa esi­te­tään havai­tut vau­riot, ris­kit, puut­teet, vir­heet ja kor­jaus­tar­peet sekä kuva- että teks­ti­muo­dos­sa. Rapor­tis­sa esi­tel­lään myös suo­si­tel­ta­vat huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet yhteen­ve­to­na tar­jous­las­kel­man kans­sa. Näil­lä toi­mil­la var­mis­tat tie­don katon tämän­het­ki­ses­tä tilan­tees­ta ja voit enna­koi­da tule­vaa. Mie­len­rau­haa saa myös rää­tä­löi­dyl­lä huoltosopimuksella.

Ilmastonmuutos

Vii­me vuo­si­na ilmas­ton­muu­tos on vai­kut­ta­nut tal­viin myös tääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Kui­vat, pit­kät pak­kas­jak­sot ovat vähen­ty­neet, sama­ten kuin lumen katol­le muo­dos­ta­ma suo­ja­ker­ros. Sateet ja kovat tuu­let sekä leu­dom­pi keli ovat vas­taa­vas­ti lisään­ty­neet. Kulu­neen kesän ja syys­kuun aika­na myrs­ky­tuu­let ovat rie­po­tel­leet kat­to­ja Oulun alu­eel­la useam­paan ottee­seen. Yhteen­ve­to­na voi­si muu­ta­man kulu­neen tal­ven perus­teel­la sanoa, että tal­vet ovat jo muut­tu­mas­sa alueellamme.

Huomioita edellisvuosien talvista

Muu­ta­mal­ta edel­li­sel­tä tal­vel­ta huo­mio­na voi­daan nos­taa esil­le myös läm­pö­ti­lan sahaa­mi­nen, tuu­len muka­na har­jal­ta kat­to­ra­ken­tei­siin ker­ty­vä lumi ja sen sula­mi­sen aiheut­ta­mat kos­teuson­gel­mat. Mikä­li lun­ta kui­ten­kin ker­ros­tuu katoil­le, taval­lis­ten oma­ko­ti­ta­lo­jen katot eivät ole lumi­kuor­mien kan­nal­ta ris­kialt­tii­ta koh­tei­ta. Suu­rim­mat ongel­mat liit­ty­vät­kin asias­ta tie­tä­mät­tö­män lumen­pu­dot­ta­jan toi­min­taan: hänen putoa­mi­seen­sa tai pudo­tet­ta­vien lumi­mas­so­jen aiheut­ta­miin vau­rioi­hin. Katon huol­to­so­pi­muk­ses­sa voi­daan tämä­kin asia ottaa huo­mioon siten, ettei katol­le tar­vit­se nous­ta mui­den kuin ammattilaisten.

Sääilmiöt ja ratkaisu

Sää­il­miöi­den aiheut­ta­mien muu­tos­ten takia ei kui­ten­kaan kan­na­ta vai­pua epä­toi­voon, kun katon huol­to teh­dään asian­mu­kai­ses­ti ja sään­nöl­li­ses­ti. Lyhy­käi­syy­des­sään se tar­koit­taa sitä, että syk­syn aika­na kan­nat­taa var­mis­taa katon kes­tä­vän tule­van tal­ven rasi­tuk­set. Tiu­kan tai yllät­tä­vän­kin tilan­teen sat­tues­sa kat­to­työn ammat­ti­lai­set osaa­vat aut­taa ja tie­tä­vät miten toi­mia. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:llä on 20 vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta kat­to­ma­te­ri­aa­leis­ta ja nii­den kun­nos­ta­mi­ses­ta. Mis­sio­nam­me on löy­tää jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me paras mah­dol­li­nen kat­to­rat­kai­su. Haluam­me tar­jo­ta kes­tä­viä vaih­toeh­to­ja, joi­den avul­la katon elin­kaar­ta voi­daan piden­tää laa­duk­kaas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on asia­kas­läh­töi­ses­ti toi­mi­va yri­tys ja luo­tet­ta­va valin­ta kaik­kiin kat­to­re­mont­tei­hin ja -huoltoihin.