Pin­noit­taa­ko vai ei?
Kesä­kuus­sa on päi­vä pais­ta­nut ja ilmat ovat hel­li­neet. Läm­mön lisäk­si ihas­tus­ta niin asiak­kail­le kuin teki­jöil­le ovat tuo­neet koko­naan ilmeen­sä uusi­neet talo­jen katot. Alku­ke­sän mit­taan val­mis­tu­nei­ta, toi­nen tois­taan komeam­pia pin­noi­tus­töi­tä on ura­koi­tu tii­li- ja pel­ti­ka­toil­la. Sosi­aa­li­sen median jul­kai­suis­sam­me vilah­del­leet ennen ja jäl­keen kuvat osoit­ta­vat, miten pin­noi­te­tun katon ilme ja väri­sä­vy muut­tu­vat uuden­ve­roi­sek­si.
Van­ha, kulu­nut tii­li­pin­ta on usein kar­hea ja tar­jo­aa kas­vua­lus­tan jäkä­läl­le ja sam­ma­leel­le, jot­ka syö­vät tiil­tä enti­ses­tään. Pel­ti­ka­toil­la taas pin­noi­tus tuli­si teh­dä aina ennen ruos­tu­mis­ta. Niin tii­li- kuin pel­ti­ka­toil­la pin­noi­tus­kä­sit­te­ly aloi­te­taan aina katon kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jos­sa kar­toi­te­taan katon kun­to ja tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt. Huo­lel­lis­ten poh­ja­töi­den jäl­keen tii­li­kat­to pes­tään kor­kea­pai­ne­pe­sul­la ja käsi­tel­lään sam­mal­tu­hoai­neel­la ennen var­si­nais­ta pin­noi­tus­ta. Pin­noi­tus­kä­sit­te­lyl­lä katon pin­ta palau­te­taan alku­pe­räi­seen kun­toon­sa ja se onkin kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kat­to­re­mon­til­le.
Tii­li­ka­ton pin­noi­tus muut­tuu hel­pos­ti arki­kie­les­sä katon maa­lauk­sek­si, vaik­ka ei aineil­taan tai tek­nii­kal­taan ihan sama asia ole­kaan. Mut­ta kuten maa­leis­sa, niin pin­noit­teis­sa­kin on ero­ja. Pin­noit­teen kor­kea kui­va-aine­pi­toi­suus antaa kes­tä­vän, tasai­sen ja kau­niin lop­pu­tu­lok­sen. Tii­li­kat­to­pin­noil­la käyt­tä­mäm­me Ormax pro- pin­noi­te on kehi­tet­ty samas­ta tuot­tees­ta, jota Ormaxin Ori­mat­ti­lan beto­ni­kat­to­tii­li­teh­taal­la käy­te­tään uusien Ormax-kat­to­tii­lien maa­lauk­seen tuo­tan­to­lin­jas­tol­la.
Seu­raa­vas­sa blo­gi­jul­kai­sus­sa kesän kat­to­kuu­lu­mi­sia kysy­tään asen­ta­jil­ta, anne­taan äänen kuu­lua työ­mail­ta!