Oulun Kat­to­pal­ve­lun kevät on alka­nut tou­hul­la ja tohi­nal­la. Alku­ke­vääl­lä jär­jes­tim­me somear­von­nan, jos­sa pal­kin­to­na oli kat­to­tar­kas­tus kuval­li­sen kun­to­ra­por­tin kera. Tulem­me seu­raa­maan pal­kin­to­tar­kas­tus­ta ins­ta­gra­min ja face­boo­kin puo­lel­la, pureu­dum­me myös mah­dol­li­siin ongel­ma­koh­tiin ja nii­den rat­kai­sui­hin. Ter­ve­tu­loa mukaan ja läm­pi­mät onnit­te­lut vie­lä arvon­nan voit­ta­jal­le!
Kun­toar­viot, remon­tit sekä pin­noi­tus­työt ovat työl­lis­tä­neet muka­vas­ti, kii­tos kai­kil­le asiak­kail­lem­me luot­ta­muk­ses­ta! Katon tar­kas­tuk­sia ja kor­jaus­töi­tä ilmat ovat suo­si­neet ja alle­kir­joit­ta­nut on saa­nut ope­tus­ta kädes­tä pitäen tutus­tues­saan tii­li­kat­to­jen maa­il­maan. Kynä ja kame­ra ovat vie­rail­leet myös pin­noi­tus­työ­mail­la kevään mit­taan. Ihme­tel­len olen saa­nut seu­ra­ta, kuin­ka van­han tii­li­ka­ton pin­ta saa­daan käsit­te­lyn myö­tä aivan uuteen uskoon! Kuvia asiak­kai­den val­mis­tu­neis­ta koh­teis­ta koti­si­vum­me refe­rens­si osios­sa sekä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.