Mikä ihmeen PVC-sisäkatto?

Kiih­keim­mät sisus­tusa­lan tren­dien seu­raa­jat tun­te­vat var­maan­kin ter­min strech­kat­to, joka muu­ta­mia vuo­sia sit­ten esiin­tyi ensim­mäi­siä ker­to­ja sisus­tusa­lan jul­kai­suis­sa sekä mes­su­koh­teis­sa. Tämä epä­suo­ran valais­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja tun­tee myös nimen PVC-sisä­kat­to, mut­ta mis­tä siis oikeas­taan onkaan kyse?

PVC-kat­to val­mis­te­taan nimen­sä mukai­ses­ti poly­vi­nyy­liklo­ri­dis­ta, joka on laa­jal­ti käy­tet­ty muo­vi ja jota pide­tään yhte­nä kemian­teol­li­suu­den arvok­kaim­mis­ta tuot­teis­ta. Se on raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na kes­tä­vä, tur­val­li­nen, pala­ma­ton ja edul­li­nen eikä mene­tä väri­ään tai hal­kei­le ajan mit­taan. Omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si PVC-kat­to­ja voi­daan käyt­tää moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­sa koh­teis­sa. PVC-kat­to on asen­net­ta­vis­sa suo­raan höy­ry­sul­ku­muo­vin tai van­han sisä­ka­ton päälle.

Antis­taat­ti­se­na mate­ri­aa­li­na PVC ei kerää pölyä, haju­ja tai kos­teut­ta. Sii­hen ei kas­va pie­ne­liöi­tä eikä homet­ta, joten kat­to sovel­tuu jopa leik­kaus­sa­liin. Veden­kes­tä­vyys on huip­pu­luok­kaa, joten PVC-katot ovat toi­mi­va rat­kai­su myös märkätiloihin.

Hie­man ehkä yllät­täen­kin täl­lä mate­ri­aa­lil­la on erin­omai­set akus­ti­set omi­nai­suu­det. PVC-katon akus­ti­sia omi­nai­suuk­sia pide­tään yhtä hyvä­nä kuin perin­teis­ten akus­tiik­ka­le­vy­jen, sil­lä ne pois­ta­vat tehok­kaas­ti kai­ku­ja ja vai­men­ta­vat ään­tä. Pait­si että mate­ri­aa­li sovel­tuu kat­toi­hin, voi sii­tä raken­taa myös sei­näk­kei­tä sekä vaik­ka­pa väli­sei­niä. Myy­mä­lä­ti­las­sa valo­sei­nä­ke vaih­tu­vil­la väri­va­loil­la ja akus­ti­sil­la omi­nai­suuk­sil­la voi­si olla erin­omai­nen teho­kei­no tai vaik­ka­pa tilanjakaja!

Kan­gas­va­li­koi­mas­ta löy­tyy pal­jon eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Asia­kas voi vali­ta eri­lai­sis­ta väreis­tä, pin­ta­ku­viois­ta ja kiil­toas­teis­ta. Lisäk­si kan­kaa­seen saa prin­tat­tua kuvioi­ta, vaik­ka­pa logon tai kuvan muo­dos­sa. Prin­teil­lä saa aikaan esi­mer­kik­si upei­ta 3D-vaikutelmia.

Miten katto asennetaan?

Asen­nuk­sen saa teh­dä val­tuu­tet­tu asen­ta­ja, sil­lä käy­tän­nös­sä kan­gas veny­te­tään pai­koil­leen. Kan­gas kes­tää kui­ten­kin myös läpi­vien­nit lam­puil­le, put­kil­le, IV-kana­vil­le ja pii­puil­le. Mikä­li pää­dyt käyt­tä­mään tätä mate­ri­aa­lia sisä­ka­tos­sa­si on valais­tuk­sen kans­sa myös pal­jon eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si valo­kat­to , jos­sa valon­läh­de asen­ne­taan joko kan­kaan taak­se tai reu­nal­le, vaa­tii asen­nus­sy­vyyt­tä mini­mis­sään 100 mm. Valon­läh­de voi olla vaik­ka­pa him­men­net­tä­vä rgbw-led, jol­loin valon väri on vaih­det­ta­vis­sa. Valo­kat­to­ma­te­ri­aa­li läpäi­see noin 75 % valoa, mut­ta kan­kai­ta on saa­ta­va­na on eri­lai­sil­la valon läpäisykyvyillä.

Asen­net­tu­na myy­tä­vä strech­kat­to vaih­te­lee hin­nal­taan koh­teen omi­nai­suuk­sien kuten koon, läpi­vien­tien mää­rän sekä mah­dol­lis­ten lisä­ra­ken­tei­den mukaan. Sisä­ka­tot hin­noi­tel­laan neliö­hin­ta­na, joka vaih­te­lee kuu­den­kym­me­nen ja yhdek­sän­kym­me­nen euron välil­lä. Tar­jous­ta kan­nat­taa pyy­tää mit­to­jen kera, sil­lä jokai­sel­la katol­la on oma, koh­de­koh­tai­nen hin­noit­te­lu, jos­sa tila huo­mioi­daan kokonaisuutena.

Uusi mate­ri­aa­li ilah­dut­taa vaih­te­le­vuu­del­laan, mut­ta sopii hyvin myös heil­le, jot­ka pitä­vät perin­tei­sem­män näköi­ses­tä kat­to­tyy­pis­tä. Mat­ta­pin­tai­nen val­koi­nen strech­kat­to näyt­tää nimit­täin ereh­dyt­tä­väs­ti maa­la­tul­le katol­le, vaik­ka se kät­kee­kin sisään­sä koko jou­kon parem­pia omi­nai­suuk­sia. Mis­tä täl­lai­sen tuot­teen sit­ten saa? Oulus­sa ja lähia­lueil­la PVC­ka­ton voi tila­ta asen­net­tu­na Oulun Kat­to­pal­ve­lu oy:ltä.