Peltikatot

Peltikattoja ammattitaitoisesti

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy kor­jaa, uusii ja pin­noit­taa pel­ti­kat­to­si tar­vit­taes­sa. Katam­me myös uudet koh­teet pel­ti­tyy­peis­tä riippumatta:

  • Pro­fii­li­pel­ti­ka­tot
  • Luk­ko­sau­ma­pel­ti­kat­teet
  • Kone­sau­ma­pel­ti­kat­teet
  • Kan­ta­vat profiilipellit

Käy­täm­me laa­duk­kai­ta nykyiai­kai­sia tuot­tei­ta. Etsim­me aina asia­kas­koh­tai­ses­ti laa­dul­li­ses­ti par­haim­mat ja kus­tan­nus­te­hok­kaat rat­kai­sut kat­toon kuin kat­toon. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä pel­ti­kat­to­jen huol­lois­sa, kor­jauk­sis­sa sekä pin­noi­tuk­sis­sa, uudis- ja saneerauskohteissa.

Peltikatteen uusiminen moderneilla aluskatteilla

Huo­nos­sa kun­nos­sa ole­va pel­ti­kat­to on jos­sain vai­hees­sa jo uusit­ta­va. Kun alus­ka­te on hau­ras­tu­nut tai puut­tee­li­nen, tämä on pai­na­va syy läh­tä vaih­ta­maan alus­ka­te pel­ti­kat­teen uusi­mi­sen yhtey­des­sä. Pel­ti­kat­teis­sa lopul­li­sen veden­tii­vey­den saa­vut­taa alus­ka­te. Käy­täm­me var­mim­pia ja pit­käi­käi­siä, moder­ne­ja alus­kat­tei­ta pel­ti­kat­tei­den alla. Pel­ti­kat­tee­na käy­täm­me asiak­kaan toi­vo­maa pro­fii­lia, mm. Jan­lan ja  Weck­man­nin sekä Ruu­kin tuot­ta­mia kat­tei­ta, pin­noi­te ja mate­ri­aa­li­tek­ni­set takuut aina val­mis­ta­jien mukai­ses­ti. Asen­nus­ta­kuut pel­ti­ka­toil­la vii­si vuotta.

10 syytä valita peltikaton pinnoituskäsittely

Antaa täy­del­li­sen vedeneristyksen
Hyl­kii likaa ja ilmansaasteita
Suo­jaa sammaloitumiselta
Piden­tää mer­kit­tä­väs­ti katon elinkaarta
On nopea ja kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kattoremontille
Suo­jaa pakkasrapautumiselta
Suo­jaa UV-säteilyltä
Antaa kau­niin väri­sen, tasai­sen pin­nan katolle
Vas­taa ulko­näöl­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan uut­ta kattoa
Yli puo­let ura­kas­ta on kotitalousvähennyskelpoista

Pinnoitus pidentää peltikaton elinkaarta

Suo­men ilmas­to on erit­täin haas­ta­va pel­ti­ka­toil­le. Ilman­saas­teet, suu­ret läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lut ja UV-säteet rasit­ta­vat katon pin­taa. Pel­tiin koh­dis­tu­van rasi­tuk­sen myö­tä se menet­tää suo­jaa­van kal­von ja alkaa ruos­tua. Ajan kulues­sa ruos­tu­mi­nen aiheut­taa kat­to­pin­taan vuo­ta­van reiän. Huol­lon lai­min­lyön­nin lisäk­si ylei­nen syy pel­ti­kat­to­jen vau­rioil­le, kuten ruos­tu­mi­sel­le ovat vää­rin teh­dyt asen­nuk­set ja käsit­te­lyt. Ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä pin­noi­te kui­ten­kin estää tehok­kaas­ti katon ruos­tu­mis­ta, ja oikein huol­let­tu­na pel­ti­kat­to onkin erit­täin kes­tä­vä ja pitkäikäinen.

Pin­noi­tus tuli­si aina teh­dä ennen pel­ti­ka­ton ruos­tu­mis­ta. Sil­loin sink­ki­pin­ta ei mis­sään vai­hees­sa ehdi rik­kou­tua, ja kat­to säi­lyy hyväs­sä kun­nos­sa vuo­des­ta toi­seen. Hil­sei­le­vä kat­to on myös aina merk­ki sii­tä, että kat­to oli­si syy­tä uudelleenkäsitellä.

Peltikaton uusiminen vai pinnoituskäsittely?

Perus­kat­to­maa­liin ver­rat­tu­na pel­ti­kat­to­jen pin­noi­te on koos­tu­muk­sel­taan pak­sum­paa ja elas­ti­sem­paa. Pin­noit­teen kes­tä­vyys esi­mer­kik­si UV-sätei­lyä vas­taan onkin huo­mat­ta­vas­ti parem­pi kuin maa­lil­la. Pin­noi­te sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si van­ho­jen kone­sau­ma­kat­to­jen kun­nos­tuk­seen, kos­ka maa­lia pak­sum­pa­na ja elas­ti­sem­pa­na ainee­na se tii­vis­tää myös löys­ty­neet sau­mat ja pie­net reiät. Pel­ti­kat­to­pin­noi­te voi­daan asen­taa myös van­ho­jen muo­vi­pin­noi­tet­tu­jen pro­fii­li­pel­tien päälle.

Pin­noit­teil­la on huo­mat­ta­vas­ti pidem­pi huol­to­vä­li maa­lei­hin ver­rat­tu­na. Maa­li­pin­ta tuli­si uusia 10–15 vuo­den välein, kun pin­noi­tet­tu pin­ta kai­paa huol­toa vas­ta 15–20 vuo­den päästä.

Peltikaton pinnoitus vaiheittain:

Katon kun­to­tar­kas­tus ja tar­vit­ta­vat korjaustyöt
Kor­kea­pai­ne­pe­su
Poh­ja­työt, kuten tii­vis­tyk­set ja ruos­teen hionta
Pin­noit­teen ruiskutus/maalaus