Peltikatot

Peltikattoja ammattitaitoisesti

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pin­noit­taa pel­ti­kat­to­si uuden­ve­roi­sek­si. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä pel­ti­kat­to­jen huol­lois­sa, kor­jauk­sis­sa sekä pin­noi­tuk­sis­sa uudis- ja saneerauskohteissa.

10 syytä valita peltikaton pinnoituskäsittely

Antaa täy­del­li­sen vede­ne­ris­tyk­sen
Hyl­kii likaa ja ilman­saas­tei­ta
Suo­jaa sam­ma­loi­tu­mi­sel­ta
Piden­tää mer­kit­tä­väs­ti katon elin­kaar­ta
On nopea ja kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kat­to­re­mon­til­le
Suo­jaa pak­kas­ra­pau­tu­mi­sel­ta
Suo­jaa UV-sätei­lyl­tä
Antaa kau­niin väri­sen, tasai­sen pin­nan katol­le
Vas­taa ulko­näöl­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan uut­ta kat­toa
Yli puo­let ura­kas­ta on kotitalousvähennyskelpoista

Pinnoitus pidentää peltikaton elinkaarta

Suo­men ilmas­to on erit­täin haas­ta­va pel­ti­ka­toil­le. Ilman­saas­teet, suu­ret läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lut ja UV-säteet rasit­ta­vat katon pin­taa. Pel­tiin koh­dis­tu­van rasi­tuk­sen myö­tä se menet­tää suo­jaa­van kal­von ja alkaa ruos­tua. Ajan kulues­sa ruos­tu­mi­nen aiheut­taa kat­to­pin­taan vuo­ta­van reiän. Huol­lon lai­min­lyön­nin lisäk­si ylei­nen syy pel­ti­kat­to­jen vau­rioil­le, kuten ruos­tu­mi­sel­le ovat vää­rin teh­dyt asen­nuk­set ja käsit­te­lyt. Ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä pin­noi­te kui­ten­kin estää tehok­kaas­ti katon ruos­tu­mis­ta, ja oikein huol­let­tu­na pel­ti­kat­to onkin erit­täin kes­tä­vä ja pitkäikäinen.

Pin­noi­tus tuli­si aina teh­dä ennen pel­ti­ka­ton ruos­tu­mis­ta. Sil­loin sink­ki­pin­ta ei mis­sään vai­hees­sa ehdi rik­kou­tua, ja kat­to säi­lyy hyväs­sä kun­nos­sa vuo­des­ta toi­seen. Hil­sei­le­vä kat­to on myös aina merk­ki sii­tä, että kat­to oli­si syy­tä uudelleenkäsitellä.

Peltikaton maalaus vai pinnoitus?

Perus­kat­to­maa­liin ver­rat­tu­na pel­ti­kat­to­jen pin­noi­te on koos­tu­muk­sel­taan pak­sum­paa ja elas­ti­sem­paa. Pin­noit­teen kes­tä­vyys esi­mer­kik­si UV-sätei­lyä vas­taan onkin huo­mat­ta­vas­ti parem­pi kuin maa­lil­la. Pin­noi­te sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si van­ho­jen kone­sau­ma­kat­to­jen kun­nos­tuk­seen, kos­ka maa­lia pak­sum­pa­na ja elas­ti­sem­pa­na ainee­na se tii­vis­tää myös löys­ty­neet sau­mat ja pie­net reiät. Pel­ti­kat­to­pin­noi­te voi­daan asen­taa myös van­ho­jen muo­vi­pin­noi­tet­tu­jen pro­fii­li­pel­tien päälle.

Pin­noit­teil­la on huo­mat­ta­vas­ti pidem­pi huol­to­vä­li maa­lei­hin ver­rat­tu­na. Maa­li­pin­ta tuli­si uusia 10–15 vuo­den välein, kun pin­noi­tet­tu pin­ta kai­paa huol­toa vas­ta 15–20 vuo­den päästä.

Pinnoituksella uudenveroinen peltikatto

Pel­ti­ka­ton pin­noi­tus­kä­sit­te­ly aloi­te­taan aina katon kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jos­sa kar­toi­te­taan katon kun­to ja tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt. Onnis­tu­neen ja kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kat­toon teh­dään aina ennen pin­noi­tus­ta vaa­dit­ta­vat kor­jauk­set, kuten esi­mer­kik­si läpi­vien­tien tiivistykset.

Huo­lel­li­sen kun­to­tar­kas­tuk­sen jäl­keen katol­la suo­ri­te­taan pesu- ja poh­jus­tus­työt. Kat­to pes­tään ensin kor­kea­pai­neel­la ja ruos­tu­neet koh­dat hio­taan. Var­si­nai­nen pin­noi­tus­kä­sit­te­ly teh­dään sivel­lin- ja ruis­ku­työ­nä tasai­sen ja kes­tä­vän pin­nan saa­vut­ta­mi­sek­si. Pin­noi­tus­kä­sit­te­lyis­sä käy­täm­me akryy­li­poh­jais­ta, vesio­hen­teis­ta ja myr­ky­tön­tä Indu­rust-pin­noi­te­ai­net­ta jol­la on erin­omai­set ruos­tee­nes­to-omi­nai­suu­det ja elas­ti­nen pin­ta. Nopeas­ti kui­vu­va ja erit­täin lujan tar­tun­nan omaa­va 2-kom­po­nent­ti­kat­to­maa­li Pora­dur 2K HS Tec­tum puo­les­taan sovel­tuu erin­omai­ses­ti käy­tet­tä­väk­si myös vii­leis­sä olo­suh­teis­sa. Kai­kil­le pin­noit­ta­mil­lem­me katoil­le lupaam­me 5 vuo­den takuun.

Peltikaton pinnoitus vaiheittain:

Katon kun­to­tar­kas­tus ja tar­vit­ta­vat korjaustyöt

Kor­kea­pai­ne­pe­su

Poh­ja­työt, kuten tii­vis­tyk­set ja ruos­teen hionta

Pin­noit­teen ruiskutus/maalaus