PVC sisäkatto eli stretchkatto

Inno­va­tii­vi­set ja moder­nit stretch­si­sä­ka­tot asen­net­tu­na kotei­hin sekä jul­ki­siin tiloi­hin. Stretch­kat­to edus­taa uut­ta suun­taa raken­ta­mi­ses­sa ja sisus­ta­mi­ses­sa. Vinyy­li­kat­to on kus­tan­nus­te­ho­kas ja näyt­tä­vä rat­kai­su niin uudis- kuin  saneerauskohteissa.

kiiltävä sielä sisäkatto vinyylikatto.

Uusi sisäkatto materiaali

Pvc­si­sä­ka­tois­sa eli stretch­ka­tos­sa mate­ri­aa­li­na käy­te­tään vinyyliä.Se on raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na kes­tä­vä, tur­val­li­nen ja edul­li­nen eikä mene­tä väri­ään tai hal­kei­le ajan mittaan.

Mate­ri­aa­li­na strech­ka­tos­sa on jous­ta­va, eko­lo­gi­nen, pala­ma­ton ja 100 % kier­rä­tet­tä­vä vinyy­li. Se kes­tää vahin­goit­tu­mat­to­ma­na vet­tä jopa 100 l/m². Kes­tä­vä ja jous­ta­va mate­ri­aa­li palau­tuu aina muo­toon­sa, joten PVC-katot ovat pit­käi­käi­siä ja säi­lyt­tä­vät värin­sä vuosikymmeniä.

Akus­tii­kan osal­ta PVC-katot ovat huip­pu­luok­kaa. Nii­den akus­ti­sia omi­nai­suuk­sia pide­tään yhtä hyvä­nä kuin perin­teis­ten akus­tiik­ka­le­vy­jen, sil­lä ne pois­ta­vat tehok­kaas­ti kai­ku­ja ja vai­men­ta­vat ään­tä. Lisäk­si PVC-kat­to­va­li­koi­mas­ta löy­tyy myös akus­tiik­ka­ma­te­ri­aa­li ja teks­tii­li, jol­loin akus­tiik­kaa saa­daan paran­net­tua vie­lä enti­ses­tään.Tutus­tu Stretch­kat­to­hin tästä.

Käyttökohteet stretchkatoille

Stretc­ka­ton muun­nel­ta­vuu­den ansios­ta sii­hen saa­daan epä­suo­ral­la valais­tuk­sel­la ja eri­lai­sil­la pin­noil­la tyy­lik­käi­tä ja näyt­tä­viä sisäkattoratkaisuja.

Omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si stretch­kat­to­ja voi­daan käyt­tää moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­sa koh­teis­sa. Antis­taat­ti­se­na mate­ri­aa­li­na kat­to ei kerää pölyä, haju­ja tai kos­teut­ta. Sii­hen ei kas­va pie­ne­liöi­tä eikä homet­ta, joten vinyy­li­kat­to sovel­tuu jopa leik­kaus­sa­liin. Veden­kes­tä­vyys on huip­pu­luok­kaa, joten pvc-katot ovat toi­mi­va rat­kai­su myös märkätiloihin.

Stretch­kat­to on asen­net­ta­vis­sa suo­raan höy­ryn­sul­ku­muo­vin tai van­han sisä­ka­ton pääl­le. Täl­löin sääs­ty­tään aikaa vie­väl­tä kip­si­le­vy­ka­ton asen­nus-, tasoi­tus- ja maa­laus­työl­tä. Nopean asen­net­ta­vuu­den vuok­si vinyy­li­ka­ton asen­ta­mi­nen onnis­tuu ammat­ti­lai­sil­ta jopa yhdes­sä päi­väs­sä. Van­han katon pääl­le asen­net­tu­na stretch­ka­ton alle saa­daan käte­väs­ti pii­lo­tet­tua häi­rit­se­vät put­ket ja raken­tei­den yksityiskohdat.

stretch sisäkattoratkaisu julkiseen tilaan.

Takuu

PVC on mate­ri­aa­li­na jous­ta­va ja kes­tää jopa 25 vuot­ta. Värit eivät haa­lis­tu, eikä kat­to ala ”roik­kua”. Pie­net pis­to­jäl­jet eivät ero­tu katos­ta, eivät­kä aiheu­ta mate­ri­aa­lin repeä­mis­tä. Vahin­ko voi sat­tua, jos kat­toa viil­le­tään esi­mer­kik­si terä­väl­lä veit­sel­lä. Täl­löin kat­to on pai­kat­ta­vis­sa tai vahin­goit­tu­neet levyt vaih­det­ta­vis­sa. Kat­to ei tar­vit­se huol­toa eikä maa­laus­ta.
Stretch-sisä­kat­to on avat­ta­vis­sa ja uudel­leen sul­jet­ta­vis­sa asen­ta­jan toi­mes­ta, mikä­li asen­nuk­sen jäl­keen osoit­tau­tuu tar­ve pääs­tä sisä­ka­ton väliin.

PVC-katon katoil­la on ammat­ti­lai­sen teh­taan anta­ma 10 vuo­den mate­ri­aa­li­ta­kuu ja asen­nus­ta­kuu on kak­si vuot­ta. Asen­ta­jam­me ovat suo­rit­ta­neet PVC-kat­to­jen sertifikaatin.

PVC-katto on pitkäikäinen ja tyylikäs sisäkattoratkaisu:

Kaut­taal­taan tasai­nen sisä­kat­to­pin­ta, joka ei hal­kei­le tai haalistu
Eko­lo­gi­nen, pala­ma­ton ja 100% kierrätettävissä
Voi­daan asen­taa van­han katon päälle
Kustannustehokas
Yli 150 värivaihtoehtoa
Ei kerää pölyä, haju­ja tai pieneliöitä
Hyvä akustiikka
Miel­lyt­tä­vä, epä­suo­ra valaistus

Usein kysyttyä:

Miten asen­ta­mi­nen tapahtuu?
Ensik­si kiin­ni­te­tään pro­fii­lit joko sei­nään tai kat­toon. Tämän jäl­keen PVC-kat­to läm­mi­te­tään, veny­te­tään ja kiin­ni­te­tään pro­fii­liin. Asen­ta­jam­me ovat kou­lu­tet­tu­ja ja lisensoituja.

Kuin­ka kes­tä­vää PVC-kat­to­ma­te­ri­aa­li on?
Mate­ri­aa­li on erit­täin vah­vaa. Mate­ri­aa­li kes­tää vahin­goit­tu­mat­to­ma­na vet­tä 100 l/m2. Vaik­ka mate­ri­aa­li jous­taa, se palau­tuu aina muo­toon­sa. Mate­ri­aa­li säi­lyt­tää värin­sä usei­ta vuo­sia eikä se halkeile.

Kuin­ka tur­val­li­nen PVC-kat­to on käyttää?
Stretch-sisä­ka­tot ovat 100 % tur­val­li­sia käyt­tää. Tuo­tet­ta käy­te­tään jopa leik­kaus­sa­leis­sa sen omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si. PVC-sisä­kat­to ei vaa­di huol­toa ja mate­ri­aa­lit ovat täy­sin myr­kyt­tö­miä sekä 100% kierrätettäviä.

Mil­lai­set ovat PVC-katon akus­ti­set ominaisuudet?
PVC-kat­to­ma­te­ri­aa­lien akus­ti­set omi­nai­suu­det ovat erit­täin hyvät. Kat­to­ma­te­ri­aa­lit toi­mi­vat yhtä tehok­kaas­ti kuin perin­tei­set akus­tiik­ka­pa­nee­lit. Vali­koi­mas­ta löy­tyy myös akus­tiik­ka­ma­te­ri­aa­li, jon­ka akus­ti­set omi­nai­suu­det ovat vie­lä hie­man paremmat.

Mis­sä raken­nus­vai­hees­sa PVC-kat­to tuli­si asentaa?
PVC-kat­to asen­ne­taan yleen­sä sit­ten kun kaik­ki muut pin­nat ovat val­miit. Säh­köt tulee olla vedet­ty­nä kat­toon ennen asen­nus­ta. Katon voi asen­taa suo­raan höy­ryn­su­lun päälle.

Voi­daan­ko PVC-kat­toon asen­taa lamp­pu­ja, IV-kana­vat, sprinkle­rit yms.?
Kyl­lä voi­daan. Lamp­pu­ja ja läpi­vien­te­jä var­ten teh­dään tuki­ra­ken­teet, jot­ka asen­ne­taan kat­to­pin­nan kans­sa samaan kor­koon. PVC-kat­to voi­daan myös myö­hem­min ava­ta, jos lamp­pu­ja halu­taan esi­mer­kik­si lisätä.

Voi­ko PVC-kat­to rik­kou­tua ja voi­ko sitä korjata?
PVC-kat­to­ma­te­ri­aa­li on erit­täin kes­tä­vää, mut­ta terä­vät esi­neet voi­vat viil­tää pin­nan rik­ki. Mate­ri­aa­li on kui­ten­kin pai­kat­ta­vis­sa ja tar­vit­taes­sa koko kat­to­ma­te­ri­aa­li on vaih­det­ta­vis­sa uuteen.

Miksi kannattaa valita Vinyylikatto?

Tasai­nen ja sau­ma­ton sisä­kat­to­pin­ta, joka ei hal­kei­le eikä muu­ta väriä ajan saa­tos­sa
Ei kerää kos­teut­ta, haju­ja tai pölyä
Hyvät akus­ti­set omi­nai­suu­det
Näyt­tä­vät valais­tus­rat­kai­sut
Nopea asen­taa ja kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su raken­net­taes­sa uut­ta tai kor­ja­tes­sa van­haa
Voi­daan asen­taa van­han sisä­ka­ton pääl­le ja sen avul­la pys­ty­tään pii­lot­ta­maan katois­sa häi­rit­se­vät put­ket ja raken­tei­den yksi­tyis­koh­dat
Help­po yhdis­tel­lä näyt­tä­väs­ti eri pin­to­ja
Saa­ta­va­na jopa 150 väri­vaih­toeh­toa
Prin­tat­ta­vuus ja taus­ta­va­lai­su­mah­dol­li­suus
Eko­lo­gi­nen, pala­ma­ton ja 100% kier­rä­tet­tä­vis­sä
10 vuo­den materiaalitakuu

Referenssit

stretch sisäkattoratkaisu julkiseen tilaan.

Strech-valai­sin­kat­to Oulun Hal­lin laajennusosaan.

Kiil­tä­vä val­koi­nen PVC-kat­to asiak­kaal­le, Oulu

Kiil­tä­vä vinyy­li­kat­to asiak­kaal­le, Oulu

pvc sisäkatto

Mat­ta­pin­tai­nen stretch­kat­to asiak­kaal­le, Oulu

stretch sisäkatto omakotitaloon.

Mat­ta­pin­tai­nen pvc­si­sä­kat­to asiak­kaal­le, Oulu

pvckatto järkevä ratkaisu uudiskohteessa.

Stretch­kat­to sopii oma­ko­ti­ta­los­sa sau­naa lukuu­not­ta­mat­ta kaik­kiin tiloihin. 

kiiltävä sisäkatto ratkaisu stretchkatto.

Kiil­tä­vä stretch­kat­to asiak­kaal­le, Oulu

matta stretchsisäkatto helposti.

Mat­ta­val­koi­nen stretch­kat­to asiak­kaal­le, Oulu

epäsuora valaistus vinyylikatossa.

Epä­suo­ran valais­tuk­sen toteut­ta­mi­nen on vinyy­li­ka­ton asen­nuk­sen yhtey­des­sä vaivatonta.