Referenssit

RIIHIKATU 25, OULU

RAUTAKAUSI, TYRNÄVÄ

REKRYYTINKUJA, OULU

LOUKKORINNE, KEMPELE

Bitu­mi­laat­ta­kat­teen asennus.

KORUTIE, OULU

Tii­li­kat­teen ja ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tei­den uusi­mi­nen palovauriokorjauksineen.

RAUHANKATU, ROVANIEMI

Bitu­mi­ker­mi­kat­teen asennus

OHIMARSSI, OULU

Bitu­mi­ker­mi­kat­teen asennus.

VESIPÄÄSKYNTIE, OULU

Bitu­mi­ker­mi­kat­teen asennus.

KUMPUTIE,KIIMINKI

Vesi­ka­ton, bitu­mi­ker­mi­kat­teen sekä ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tei­den uusiminen.

KAJAANINKATU 28, OULU

Pel­ti­ka­ton muu­tos­työt kumibitumikermikatteeksi. 

ALLITIE, OULU.

Bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusiminen.

RAUTATIENKATU 6, OULU

Vesi­ka­ton sanee­raus. Koh­tees­sa uusit­tiin kone­sau­ma­kat­to poh­ja­ra­ken­tei­neen. Kone­sau­ma­ka­ton ala­puo­li­nen raken­ne on kak­sin­ker­tai­nen kumi­bi­tu­mi­ker­mi Wisa-kate PLUS alus­tal­la. Beto­ni­sil­le räys­täil­le teh­tiin mit­ta­vat korjaustyöt.

LIIKEKESKUS ZEPPELIN, KEMPELE

Kat­to­sa­nee­raus­koh­de. Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa sanee­rat­tiin van­hem­man osion bitumikermikate. 

KEMPELEENTIE 7, OULU

Lii­ke­ra­ken­nuk­sen kat­to­sa­nee­raus. Koh­tees­sa huo­pa­kat­teen ja reu­na­pel­tien uusi­mi­nen. Katol­la oli vaka­via vir­hei­tä kat­to­kal­te­vuu­des­sa veden­pois­toon liit­tyen, ja usei­ta vuo­to­koh­tia. Uuteen pin­taan kor­ja­sim­me kaik­ki ongel­ma­koh­dat luo­te­ta­val­la ammattitaidolla.

ILMARINKATU 16 “MAKKARAKAUPPA”, OULU

His­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vän lii­ke­ra­ken­nuk­sen kat­to­sa­nee­raus. Kysees­sä oli huo­pa­kat­teen uusiminen. 

Vesi­kat­to toi oman­kal­tai­sia haas­tei­ta muo­to­jen­sa takia mut­ta työ­maa onnis­tui kui­ten­kin suju­vas­ti. Lop­pu­tu­los oli­kin näyttävä!

MAIKKULANRINNE, OULU

Kol­mio­ri­ma­huo­pa­kat­teen uusiminen .

KARHUN LEIRIKESKUS

Kol­mio­ri­ma­huo­pa­kat­teen uusiminen .

KIRKKOTIE 9, MUHOS

Ker­mi­kat­teen uusi­mi­nen aluslevyllä.

RAAMATTUOPISTONTIE, KELLO

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

KIIMINKIJOENTIE, KONTIO

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

TARHURINKUJA, OULU

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

OULU

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

MUHOS

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

TARJUSOJANTIE, KEMPELE

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

OULU

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

OULU

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

OULU

Tii­li­ka­ton pinnoituskohde

YLI-IINTIE, II

Sanee­raus­ker­min asen­nus bitumilaattakatteeseen.

NIVALA

Pel­ti­ka­ton pinnoituskohde.

OULU

Luk­ko­sau­ma­pel­ti­kat­teen asennus

PINNOITUS URAKKA, OULU

Tii­li­ka­ton pesu ja pinnoituskäsittely.

PINNOITUS URAKKA, OULU

Tii­li­ka­ton pesu ja pinnoituskäsittely.

UPSEERINKATU, OULU

Bitu­mi­ker­mi­kat­teen uusiminen.

KUMMELITIE 16, OULU

Pesu ja pin­noi­tus­koh­de ORMAX PRO- pinnoitteella.

KULTASIRKUNTIE, OULU

Pesu ja pin­noi­tus­koh­de ORMAX PRO- pinnoitteella.

ETELÄRANTAKATU, KEMI

Bitu­mi­laat­ta­kat­teen uusiminen .

ASEMAKATU 16, OULU

Asuin­ker­ros­ta­lo Oulun keskustassa.

MAIKKULAN PÄIVÄKOTI, JÄTTIKIVENTIE 5, OULU

Pel­ti­kat­teen pesu­koh­de. Päi­vä­ko­din katon pel­tio­sat pes­tiin kor­kea pai­ne­pe­su­ril­la. Yli­mää­räi­sen lian pois­to ehkäi­see kor­roo­sio­ta pel­lis­sä ja palaut­taa parem­man näköi­sen pin­nan.  Kuvas­ta näkee pes­tyn ja likai­sen kat­teen eron.

SVAANINTIE, OULU

Tii­li­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Svaaninsuolla.

TIEDONKAARI, OULU

Luh­ti­ta­lo­yh­tiön tii­li­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Syyninmaalla.

KANGASMETSÄNTIE, OULU

Rivi­ta­lo­yh­tiön pel­ti­kat­teen pin­noi­tus­koh­de Iinatissa.

VITSARIN KOULU, KOKKOLA

Koh­tees­sa oli van­ha kone­sau­ma­kat­to. Pel­lis­sä havait­tiin ruos­tet­ta ja jään­hak­kauk­sen aiheut­ta­mia rei­kiä. Työt aloi­tet­tiin poh­ja­töil­lä. Pois­tim­me ruos­teen ja paik­ka­sim­me vuo­to­koh­dat. Poh­ja­töi­den jäl­keen aloi­tim­me pesu­työt. Koh­de oli vaa­ti­va, joten käy­tim­me nos­tin­ta eri työ­vai­heis­sa. Kat­to ruis­ku­tet­tiin kah­teen ker­taan INDURUST-kattopinnoitteella.

KASKITIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­tei­ta Iina­tis­ta, ennen ja jäl­keen kuvat.

TOKKATIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Ala-Haapalehdossa.

TOKKATIEOULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Ala-Haapalehdossa.

SYVÄKIVENTIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Knuutilankankaalta.

NIITTYPIRTINTIE 3

Sanee­raus­koh­de Limin­gas­ta. Koh­tees­sa teh­tiin uusi kermikate.

Lännentie, LIMINKA

Kat­to­ra­ken­teen uusi­mi­nen bitumikermikatteeksi.

KUKONKUJA, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Knuutilanrannassa.

OULUN KAUPUNGIN PÄÄKIRJASTO

Asen­sim­me Oulun Ener­gian kans­sa yhteis­työs­sä aurin­ko­pa­nee­lit pää­kir­jas­ton katol­le. 130 kilowa­tin voi­ma­laan tuli 500 aurinkopaneelia.

LATVUSTIE, OULU

Tii­li­ka­ton­pin­noi­tus­koh­de Nykäsenkankaalla.

NYKÄSENKANKAANTIE, OULU

Tii­li­ka­ton­pin­noi­tus­koh­de Nykäsenkankaalla.

VIKIÖNTIE, OULU

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­koh­de Myllyojalla.

RANTSILAN MEKAMET OY

Asen­sim­me 96kpl aurin­ko­pa­nee­lia Rant­si­lan Meka­met oy:n katol­le. Ennen asen­nus­ta uusim­me huopakatteen.

VEIJOLANKUJA, OULU

80-luvul­la val­mis­tu­nut oma­ko­ti­ta­lo jos­sa tii­li­kat­to. Tii­li oli menet­tä­nyt jo värin­sä ja pin­nas­sa oli havait­ta­vis­sa rapau­tu­mis­ta. Levi­tim­me sam­ma­leen­tu­hoai­neen. Muu­ta­man päi­vän pääs­tä aloi­tim­me raken­nuk­sen suo­jauk­sen ja siir­ryim­me katon pesu­vai­hee­seen. Pesun jäl­keen kier­sim­me talon reu­nat ja läpi­vien­nit ardoco­lor pin­noit­teel­la kah­teen ker­taan. Rajauk­sen jäl­keen ruis­ku­tim­me koh­teen kah­teen kertaan.

HEPOKUJA, KEMPELE

Kol­me kohdetta,joissa jyrk­kä ”käki­kel­lok­si” kut­sut­tu kat­to­ra­ken­ne. Asbes­tia sisäl­tä­vät mine­riit­ti­ka­tot oli­vat menet­tä­neet värinsä,mutta kat­teen lujuus oli säi­ly­nyt. Sam­ma­leen tuhoai­neen levi­tyk­sen jäl­keen pesu­työt jat­kui­vat nos­ti­mel­la talo­ja kier­täen. Työ oli vaativa,sillä pihat oli­vat peh­mei­tä ja täyn­nä kas­vil­li­suut­ta. Vii­kot oli­vat sateisia,joten kui­vien kelien saa­pues­sa ruis­ku­tim­me koh­teet tehokkaasti,jottei sii­te­pö­ly pää­si­si ker­ty­mään pes­tyl­le pinnalle.

LYIJYTIE, OULU

70-luvul­la raken­net­tu rivi­ta­lo­koh­de. Kat­tee­na huopa,jossa höy­ry­pus­se­ja ja rat­kea­mia. Koh­tees­sa oli sisään­ra­ken­net­tu vesikouru,joka vaih­det­tiin ulko­puo­li­seen vesi­kou­ruun. Poh­ja­töis­sä pois­tet­tiin höy­ry­pus­sit ja asen­net­tiin tip­pa­pel­lit. Pin­ta hit­sat­tiin yksi­ker­rok­si­sel­la paineentasauskermillä.