Kesä koit­taa ja ovet tal­vel­la työs­tet­tyyn, uuteen tilaan auke­ne­vat näi­nä päi­vi­nä! Palaan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa vie­lä hie­man kevät­tal­veen ja sii­hen jän­nit­tä­vään pro­jek­tiin, mikä meil­lä on ollut työ­nal­la. Sil­loin pak­ka­set vie­lä pauk­kui­vat vaik­ka kevä­tau­rin­ko jo läm­mit­ti­kin, kun mie­het otti­vat mit­taa kan­kaas­ta mei­dän tähän asti suu­rim­mal­la stretch-sisä­kat­to työ­maal­la, Oulu­hal­lis­sa.  

Täl­lä isol­la työ­maal­la mui­den toi­mi­joi­den muka­na työs­ken­te­li myös Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy, his­to­rial­li­ses­ti aja­tel­len, uuden ja van­han yhdis­tä­ji­nä. Meil­lä työs­tet­tä­vä­nä ollut kat­to­ra­ken­ne sijait­see­kin laa­jen­nus­osan ja van­han Oulu­hal­lin liit­tä­väs­sä  kaa­re­vas­sa aula­ti­las­sa joka yhdis­tää tilat toi­siin­sa ja toi­mii molem­pien sisään­käyn­ti­nä.  Asen­nuk­ses­sa yhteis­työ­tä teki­vät rin­ta­rin­nan niin teh­taal­la kou­lu­tuk­sen saa­neet stretch-sisä­kat­toa­sen­ta­jat kuin tim­pu­rit­kin. Todel­li­seen lois­toon­sa asen­net­tu kat­to pää­see sii­nä vai­hees­sa, kun kan­kaan alle asen­ne­tut valot lai­te­taan pääl­le. Kii­tos valo­jen asen­nuk­ses­ta ja toi­mi­tuk­ses­ta kuu­luu­kin Ledi­ton Oy:lle.  Kat­so valos­how täs­tä!

Materiaalin ominaisuuksia 

Pait­si valos­hown näyt­tä­mö­nä, stretch-sisä­kat­to toi­mii Oulu­hal­lis­sa myös tilan akus­tii­kan paran­ta­ja­na. Tämä omi­nai­suus pvc-mate­ri­aa­lis­sa onkin var­sin käyt­tö­kel­poi­nen kor­keas­sa, tai muu­ten kai­ku­mi­sel­le alt­tiis­sa sisä­ti­las­sa. Hal­li­mai­sis­sa tilois­sa mate­ri­aa­li toi­mii hyvin myös sei­näk­keis­sä. Näin suu­reen, yhte­näi­seen tilaan voi­daan luo­da pie­nem­piä, jaet­tu­ja tilo­ja tai sei­näl­le vaik­ka­pa logol­la koris­tet­tu, väriä vaih­ta­va valo­tau­lu.  

Stretch-sisä­ka­ton tai väli­sei­nien mate­ri­aa­li­va­lin­nal­la voi vai­kut­taa esi­mer­kik­si sii­hen, kuin­ka pal­jon kan­gas pääs­tää valoa lävit­seen. Äänen suh­teen voi päät­tää kuin­ka akus­toi­va se on, sekä tie­ten­kin sen, mil­lai­sel­la kuviol­la tai väril­lä katon halu­aa. Vaik­ka tämä monien mah­dol­li­suuk­sien kat­to­ma­te­ri­aa­li on vie­lä pysy­tel­lyt suu­rel­le ylei­söl­le koh­tuul­li­sen tun­te­mat­to­ma­na, nyt sii­hen pää­see tutus­tu­maan kuka tahan­sa Oulu­hal­lis­sa kävijä. 

Huomioitavia asioita asennuksesta ennen valintaa 

Sisä­ka­ton mate­ri­aa­li­va­lin­taa teh­des­sä uuden asun­non koh­dal­la huo­mioi­ta­vaa on, että kan­kaan voi asen­taa suo­raan höy­ry­sul­ku­muo­vin pääl­le. Van­hem­man koh­teen koh­dal­la mie­tit­tä­vä­nä voi olla katon kor­keus suh­tees­sa esi­mer­kik­si kiin­to­ka­lus­tei­siin. Kan­kaan vaa­ti­ma asen­nus­sy­vyys on mini­mis­sään 6 sent­tiä, mut­ta esi­mer­kik­si läpi­vien­tien koh­dal­la kuten put­ket tai tuli­si­jan piip­pu, voi­daan käyt­tää eril­li­siä läpi­vien­ti­kap­pa­lei­ta.  

Ennen asen­nus­ta kan­gas on noin 6-8 % katon pin­ta-alaa pie­nem­pi. Asen­nus suo­ri­te­taan asen­ta­mal­la ensin sisä­kat­toi­hin suun­ni­tel­tu alu­mii­ni­pro­fii­li huo­neen ympä­ri, jon­ka jäl­keen kat­to­ma­te­ri­aa­li läm­mi­te­tään 50 astee­seen, jol­loin kan­gas alkaa venyä. Kal­voa veny­te­tään ja reu­nas­sa ole­va harp­puu­na asen­ne­taan alu­mii­ni­pro­fii­lin luki­tusu­raan. Kal­vo kutis­tuu vii­len­tyes­sään saa­den aikaan täy­del­li­sen kat­to­pin­nan.  

Vaik­ka tuot­teen käyt­tö­koh­teis­ta on täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa esi­tel­ty suu­rim­mak­si osak­si jul­ki­sen tilan puol­ta, sopii se hyvin myös remon­toi­ta­viin koh­tei­siin niin oma­ko­ti­ta­lois­sa kuin lii­ke­ti­lois­sa­kin. Pait­si läpi­kuul­ta­va­na valo­kat­to­na, kan­gas toi­mii myös epä­toi­vot­tu­jen asioi­den peit­tä­jä­nä.  Uuden, jän­nit­tä­vän twis­tin tuot­tee­seen tuo­vat myös mate­ri­aa­lis­ta val­mis­te­tut, suu­ri­ko­koi­set ja näyt­tä­vät valai­si­met.