Syys­kuu,

Kesän vii­pyi­le­vän läm­mön pik­ku­hil­jaa väis­tyes­sä alkaa syys­kuu, kir­pei­den aamu­jen ja kau­nii­den värien kuu­kausi. Kulu­neen kesän vii­mei­set pin­noi­tus­työ­maat lope­tel­laan täs­sä kuus­sa, ja syk­syis­ten kat­to­huol­to­jen, pien­kor­jaus­ten ja ylä­poh­jae­ris­tys­ten kii­vain kausi alkaa.

Syys­kuus­sa on hyvää aikaa huol­taa katot hyvin, teh­dä tar­kas­tuk­sia, tii­vis­tyk­siä ja kor­jaus­töi­tä ennen pak­ka­sia ja lumi­sa­tei­ta. Vaik­ka kat­to­työt oli­si aina hyvä teet­tää ammat­ti­lai­sel­la, voi kat­toa havain­noi­da itse­kin huol­lon tar­vet­ta sil­mäl­lä­pi­täen. Siis­pä kat­se ylös!

Katon tarkastelua ulkopuolelta

Aloi­te­taan tar­kas­te­lu ihan räys­tään alta. Mil­tä rän­nit näyt­tä­vät, näkyy­kö niis­sä valu­ma­jäl­kiä? Valu­ma­jäl­jet ker­to­vat usein tuk­koi­ses­ta rän­nis­tä, joten tar­kas­tus ja puh­dis­tus kan­nat­taa lait­taa teh­tä­vä­lis­tal­le. Rän­neis­sä makaa­vat leh­det, neu­la­set ja muu pitä­vät jat­ku­vaa kos­teut­ta yllä ja pik­ku­hil­jaa saa­vat aikaan ruostumista.Mitä näet, kun kat­se­let rän­nien yhty­mä­koh­tien alla ole­vaa maa­ta? Näkyy­kö sii­nä tip­pu­van veden pal­jas­ta­mia koh­tia? Vesi­jäl­jet maas­sa voi­vat ker­toa esi­mer­kik­si muu­tok­ses­ta rän­ni­sau­man tii­vey­des­sä, rän­nien puh­dis­tuk­sen tar­pees­ta, läpi­ruos­tu­mi­ses­ta tai jos­kus jopa rän­nin vir­heel­li­ses­tä asen­nos­ta. Näkyy­kö maas­sa veden tuo­mia pala­sia kat­to­ma­te­ri­aa­lis­ta, katon­pin­nas­ta tai piipusta?

Tar­kas­te­le kat­toa vie­lä vähän kau­em­paa. Katon ylei­sil­mees­sä esiin­ty­vät muu­tok­set kan­nat­taa lait­taa muis­tiin ja mai­ni­ta asias­ta kat­toam­mat­ti­lai­sen kans­sa kes­kus­tel­les­sa. Näkyy­kö katol­la tum­mem­pia koh­tia, vaa­lei­ta kui­vu­ma­jäl­kiä tai jopa vesi­lam­mik­ko? Tämä ker­too veden sei­so­mi­ses­ta kat­to­pin­nal­la, sel­lais­ta huo­mio­ta ei kan­na­ta jää­dä seu­raa­maan, vaan ottaa yhteyt­tä ammat­ti­lai­siin aikai­le­mat­ta. Ulko­puo­lel­ta kat­toa tar­kas­tel­les­sa on hyvä miet­tiä myös edel­lis­tä tal­vea. Muis­tat­ko, tuli­vat­ko lumet alas vii­me tal­ve­na vai suli­vat­ko pai­kal­leen? Mis­sä koh­das­sa katol­la lumet viih­tyi­vät pisim­pään? Tämä koh­ta katos­ta oli­si hyvä tar­kas­taa, sil­lä lumen pai­no, jää­ty­mi­nen ja sula­mi­nen rik­ko­vat usein kat­to­pin­taa, lumies­tet­tä tai sen kiinnityskohtaa.

Mitä katon sisäpuolella kannattaa huomioida?

Ylä­poh­ja koos­tuu kan­ta­vis­ta raken­teis­ta, läm­mö­ne­ris­tees­tä sekä ilman- ja höy­ryn­su­lus­ta. Kun ylä­poh­ja tuu­let­tuu hyvin, siir­tyy yli­mää­räi­nen kos­teus eris­teis­tä sekä muis­ta raken­teis­ta ulkoil­maan eikä kos­teus­vau­rioi­ta pää­se syn­ty­mään.  Vie­rai­le­mal­la ylä­poh­jas­sa voit näh­dä mah­dol­lis­ten kat­to­vuo­to­jen tai kon­den­sion eli kos­teu­den tii­vis­ty­mi­ses­tä aiheu­tu­neet muu­tok­set raken­teis­sa, tar­kas­taa läpi­vien­tien kun­non ja kat­soa, pais­taa­ko päi­vä kat­teen välis­tä tai onko pie­ne­läi­mil­lä ollut pää­syä eris­tei­siin. On myös hyvä huo­mioi­da katon tuu­let­tu­vuus. Vaik­ka kat­to oli­si täy­sin veden­pi­tä­vä, mut­ta ylä­poh­jan tuu­le­tus ei toi­mi, on edes­sä ole­tet­ta­vas­ti kosteusongelmia.

Näil­lä vin­keil­lä pää­see­kin katon tar­kas­te­lus­sa jo hyvään alkuun. Muis­tat­han pyy­tää mei­dät apuun, jos katol­la työs­ken­te­le­mi­nen tun­tuu ylivoimaiselle!