Kun kysees­sä on tii­li­ka­ton kun­nos­sa­pi­to, saam­me eni­ten kysy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät katon pese­mi­seen. Kan­nat­taa­ko siis tii­li­kat­toa pes­tä pai­ne­pe­su­ril­la ja voi­ko sen teh­dä itse?   
Beto­ni­tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na suo­sit­tu, niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Kat­to­tii­liä on monia eri­lai­sia ja näin ollen huol­to­tar­peet­kin vaih­te­le­vat. Vesi­ka­ton kun­non tar­kas­te­lu on ymmär­ret­tä­väs­ti suu­rem­pi koko­nai­suus kuin pelk­kä katon pin­ta, mut­ta pin­nan hyväl­lä huol­ta­mi­sel­la voi­daan estää isom­pien vau­rioi­den syntymistä.

Tiilikaton eroosio

Tii­li­kat­to­jen pin­nal­la esiin­ty­vä ongel­ma on hau­ras­tu­mi­nen, joka joh­tuu sii­tä, että ajan kulues­sa teh­taan pin­noi­te kuluu pois ja tii­len pin­ta altis­tuu sam­ma­leel­le, jäkä­läl­le ja muil­le epä­puh­tauk­sil­le. Sam­mal käyt­tää tii­len kalk­kia ravin­to­naan ja kiih­dyt­tää rapau­tu­mis­ta, jol­loin vesi pää­see imey­ty­mään tii­leen ja syk­syn tul­len nol­lan molem­min puo­lin sahaa­vat läm­pö­ti­lat aiheut­ta­vat lisää rapau­tu­mis­ta, mikä saat­taa pahim­mil­laan jopa hal­kais­ta tii­len kahtia.

Pesemällä tiilen huokoisuus lisääntyy

Tii­li­pin­nan pesua ei usein suo­si­tel­la sik­si, että pese­mi­nen vaa­tii tie­tä­mys­tä ja osaa­mis­ta. Alus­kat­teen, läpi­vien­tien ja mui­den katon tii­vey­teen liit­ty­vien asioi­den tulee olla kun­nos­sa ennen pesun aloit­ta­mis­ta. Näi­den asioi­den lisäk­si huo­mioi­ta­vaa on, että pesu­rei­ta on eri­lai­sia ja nii­den omi­nai­suu­det vaih­te­le­vat. Kat­to­pe­sua suun­ni­tel­les­sa on tär­keä var­mis­taa, että teki­jöil­lä on ammat­ti­lai­sen kalus­to.  Ylei­ses­ti ottaen pelk­kää pesua ei siis tii­li­pin­nal­le kan­na­ta teh­dä, vaik­ka katol­la oli­si­kin kaik­ki asiat kun­nos­sa. Pesun jäl­keen tii­li­pin­nal­le teh­tä­vä, tär­kein toi­men­pi­de onkin tii­len huo­koi­suu­den pois­ta­mi­nen ja veden­hyl­ki­mis­ky­vyn palaut­ta­mi­nen, joka tapah­tuu yleen­sä pin­noit­ta­mal­la.   

Mekaaninen puhdistus

Pin­noi­tuk­sen lisäk­si tii­li­pin­nan käsit­te­lyyn on kui­ten­kin myös vaih­toeh­to. Vie­lä hyvä­kun­toi­sel­le, likaan­tu­neel­le tii­li­ka­tol­le voi­daan teh­dä katon mekaa­ni­nen puh­dis­tus ja sam­ma­le­nes­to­kä­sit­te­ly, joka antaa kat­to­pin­nal­le lisää käyt­tö­vuo­sia. Niin kuin mui­den­kin toi­men­pi­tei­den, myös mekaa­ni­sen puh­dis­tuk­sen arvioin­tiin on syy­tä käyt­tää ammat­ti­lais­ta. Katon kun­non mää­rit­te­ly ja toi­men­pi­tei­den oikein ajoi­tet­tu teke­mi­nen sääs­tää niin asiak­kaan her­mo­ja kuin kuk­ka­roa. Ammat­ti­tai­toi­nen katon­tar­kas­ta­ja osaa sanoa myös sen, jos katon kun­nos­sa ei ole huo­maut­ta­mi­sen varaa, tai suun­ni­tel­tu toi­men­pi­de on hyvä jät­tää teh­tä­väk­si myö­hem­min.  

Tiilikaton pinnoituksen hyödyt

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus on pit­kä­ai­kai­nen rat­kai­su katon kun­nos­sa­pi­toon. Pin­noit­ta­jan valin­nas­sa on tär­ke­ää, että työn suo­rit­taa katon­pin­noi­tuk­seen eri­kois­tu­nut ja aihee­seen pereh­ty­nyt teki­jä. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy tekee tii­li­ka­ton pin­noi­tuk­sia vuo­sien koke­muk­sel­la ja takuu­työ­nä. Oikein suo­ri­tet­tu pin­noi­tus antaa katol­le vuo­si­kym­me­niä lisää eli­ni­kää ja tekee katos­ta omi­nai­suuk­sil­taan uuden­ve­roi­sen.