Tiilikatot

Laadukasta työskentelyä kustannustehokkaasti

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä tii­li­kat­to­jen kor­jaus- ja uudis­koh­teis­sa Oulun seu­dul­la ja muu­al­la Suo­mes­sa. Asian­tun­te­vas­ti toteu­te­tul­la huol­lol­la, kor­jauk­sel­la sekä pin­noi­tuk­sel­la voi­daan piden­tää tii­li­ka­ton eli­ni­kää mer­kit­tä­väs­ti sekä ennal­taeh­käis­tä esi­mer­kik­si kosteusvaurioita. 

Tiilikatteen pinnoituskäsittelyn hyödyt

Nopea ja edul­li­nen tapa suo­ja­ta tii­li­kat­to
Vesi­tii­vis ja likaa hyl­ki­vä pin­ta
Ulko­näöl­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan uut­ta vas­taa­va kat­to
Kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to mit­ta­val­le kat­to­re­mon­til­le
Yli puo­let ura­kas­ta kotitalousvähennyskelpoista

Miksi tiilikatto kannattaa pinnoittaa?

Tii­li­kat­to on laa­du­kas ja kes­tä­vä kat­to­ma­te­ri­aa­li, mut­ta pysyäk­seen hyvä­nä se vaa­tii myös sään­nöl­lis­tä huol­toa. Hoi­ta­mat­to­ma­na tii­li­kat­to menet­tää alku­pe­räi­sen suo­ja­pin­tan­sa. Jää, lumi, pak­ka­nen, vesi­sa­de ja aurin­gon paah­de rasit­ta­vat kat­toa, joka alkaa rapau­tua. Puh­dis­ta­mat­to­mal­le katol­le ker­ty­neet ros­kat, leh­det ja neu­la­set sekä huo­koi­nen pin­ta tar­joa­vat otol­li­sen alus­tan sam­ma­leel­le ja jäkä­läl­le, jot­ka syö­vät tiil­tä enti­ses­tään. Tii­li alkaa ime­mään itseen­sä kos­teut­ta, ja läm­pö­ti­lan las­kies­sa vesi laa­je­nee tii­len sisäl­lä aiheut­taen sen rikkoutumisen.

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­kä­sit­te­lyl­lä katon pin­ta palau­te­taan alku­pe­räi­seen kun­toon­sa. Sään­nöl­li­sen katon huol­ta­mi­sen ja ajois­sa toteu­te­tun pin­noi­tuk­sen avul­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä kat­to­vau­rioi­ta sekä vält­tyä mit­ta­val­ta kat­to­re­mon­til­la ja täl­lä tavoin piden­tää katon elin­kaar­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Oikeaop­pi­ses­ti pin­noi­tet­tu tii­li hyl­kii vet­tä ja likaa tehok­kaas­ti. Katos­ta tulee kuin uusi.

Pinnoittaminen on nopea tapa suojata kattosi

Pin­noi­tus­työ aloi­te­taan aina katon huo­lel­li­sel­la kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jon­ka suo­rit­ta­vat kou­lu­te­tut ja koke­neet ammat­ti­lai­sem­me. Rik­kou­tu­neet tii­let, vuo­ta­vat läpi­vien­nit ja reven­neet alus­kat­teet tar­kis­te­taan ja kor­ja­taan ennen var­si­nais­ta käsit­te­lyä. Tar­vit­taes­sa kiin­teis­tö myös suo­ja­taan ennen käsit­te­lyn aloit­ta­mis­ta. Huo­lel­lis­ten poh­ja­töi­den jäl­keen tii­li­kat­to pes­tään kor­kea­pai­ne­pe­sul­la, joka pois­taa kat­tees­ta kas­vus­ton, pint­ty­neen lian, ilman­saas­teet ja irtoa­van maalipinnan.

Pesun jäl­keen puh­taa­seen tii­li­kat­toon levi­te­tään sam­mal­tu­hoai­ne. Esto­kä­sit­te­lys­sä käy­täm­me Iso A-Clean ja Benac 50  -puh­dis­tus­tuot­tei­ta, jot­ka on todet­tu erin­omai­sik­si sam­ma­leen ehkäi­sys­sä ja poistossa.

Huo­lel­lis­ten poh­ja­kä­sit­te­lyi­den jäl­keen suo­ri­te­taan var­si­nai­nen pin­noi­te­kä­sit­te­ly. Katol­le ruis­ku­te­taan vesio­hen­tei­nen, 100 % akry­laat­ti­poh­jai­nen Iso­nit-pin­noi­te­ai­na, joka takaa erin­omai­sen UV-kes­ton, adhee­sion sekä pin­noit­teen elas­ti­suu­den. Iso­ni­tin ansios­ta katol­le saa­daan aikaan suo­jaa­va ja vet­tä hyl­ki­vä pin­ta sekä ulkoi­ses­ti uut­ta vas­taa­va kau­niin tasai­nen väri.

Tsekkaa videolta miten katon pinnoittaminen vaikuttaa talosi ilmeeseen!

Näin pinnoitus tehdään – Neljä helppoa vaihetta:

Katon kun­to­tar­kas­tus ja tar­vit­ta­vat korjaustyöt

Katon kor­kea­pai­ne­pe­su

Sam­mal­tu­hoai­neen levitys

Katon pin­noi­te­kä­sit­te­ly