Tulvavahti - talosi turva.

Miksi Tulvavahti?

 • Toi­mii 24/7
 • Pitää kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ajan­ta­sal­la myös huol­to­jen väli­se­nä aikana.
 • Tun­nis­taa tul­va­ti­lan­teen ja hälyt­tää nopeasti.
 • Hel­pot­taa ros­kaan­tu­vien ja vai­kea­pää­syis­ten koh­tei­den seurantaa.
 • Häly­tys saa­ta­vis­sa etä­hä­ly­tyk­se­nä mat­ka­pu­he­li­meen tai sähköpostiin
 • Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy asen­taa ja val­voo kat­toa puolestasi.

Tulvavahti - valvoo katolla 24/7

Loi­van katon sään­nöl­li­nen tar­kis­ta­mi­nen ja huol­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti kat­to­kai­vo­jen puh­taa­na pitä­mi­nen, on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää. Jat­ku­vaa val­von­taa on kui­ten­kin käy­tän­nös­sä vai­kea toteut­taa, kos­ka katol­la ei nor­maa­lis­ti käy­dä päivittäin.

Kera­bit Tul­va­vah­ti on rat­kai­su tähän: se val­voo katol­la puo­les­ta­si 24/7 ja hälyt­tää, mikä­li katon val­vot­ta­val­le alu­eel­le alkaa kerään­tyä vet­tä kat­to­kai­von tuk­keu­tu­mi­ses­ta tai muus­ta syys­tä johtuen.

Tul­va­vah­din kat­to­yk­si­kön sisäl­lä ole­va antu­ri tun­nis­taa tul­va­ti­lan­teen ja hälyt­tää sii­tä nopeas­ti, 2 minuu­tin sisäl­lä. Pelk­kä vesi­sa­de ei aiheu­ta häly­tys­tä, vaan nime­no­maan halu­tun häly­tys­ra­jan ylit­tä­vä veden­pin­nan nousu. Häly­tyk­sen ansios­ta voi­daan toi­mia ajois­sa ja estää veden­pin­nan kohoa­mi­sen aiheut­ta­mien vuo­to­jen tai kat­to­ra­ken­tei­den yli­kuor­mi­tuk­sen aiheut­ta­mia vahinkoja.

Asennus ja seurauspalvelu takaa onnistuneen lopputuloksen

Tuk­keu­tu­vat kai­vot ovat ris­ki kai­kil­la loi­vil­la katoil­la, uusil­la ja van­hoil­la. Mikä­li kat­to­kai­vot ovat tukos­sa, katol­le syn­tyy tul­va­ti­lan­ne, jos­ta voi aiheu­tua kal­lis vesi­va­hin­ko. Voit estää katol­la tul­vi­van veden aiheut­ta­mat vahin­got Tul­va­vah­din avul­la. Tul­va­vah­din saat  asen­net­tu­na meil­tä, ja hoi­dam­me myös häly­tys­val­von­nan puolestasi.

Hälytysvaihtoehdot

 

Häly­tyk­sen ansios­ta voi­daan toi­mia ajois­sa ja estää veden­pin­nan kohoa­mi­sen aiheut­ta­mien vuo­to­jen tai kat­to­ra­ken­tei­den yli­kuor­mi­tuk­sen aiheut­ta­mia vahinkoja.

Häly­tyk­sen voi hoi­taa kah­del­la tavalla 

 • raken­nuk­sen sisäl­le kiin­teäs­ti asen­net­ta­val­la pai­kal­lis­hä­lyt­ti­mel­lä . Kiin­teäs­ti asen­net­tu häly­tin ilmoit­taa tul­va­ti­lan­tees­ta
  ääni­mer­kil­lä ja hälytysvalolla. 
 • etä­hä­ly­tyk­sel­lä mat­ka­pu­he­li­meen ja/tai säh­kö­pos­tiin (Smart­Larm-pal­ve­lu). Häly­tys voi­daan ohja­ta Oulun Kat­to­pal­ve­lun Oy:n päi­vys­tyk­seen / halua­maan­ne yhteys­tie­toon, tai
  kum­paan­kin.

 

Tulvavahdit taloyhtiöille

Kovat tuu­let, pai­na­vat lumi­mas­sat ja sula­mis­ve­det sekä läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lu saa­vat talo­yh­tiöi­den katot koe­tuk­sel­le talvisaikaan.Tulvavahti-palvelulla var­mis­tat, ettei kos­teus jää sei­so­maan tur­han pit­käk­si aikaa kat­to­ra­ken­tei­siin. Tul­va­vah­din käyt­tö­koh­tei­ta ovat kaik­ki loi­va­kat­toi­set raken­nuk­set kuten ker­ros­ta­lot, teol­li­suus- ja varas­to­ra­ken­nuk­set, toi­mis­to­ta­lot sekä pientalot.