Vuototutkimukset ja katon pienkorjaukset

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy pal­ve­lee vesi­ka­ton vuo­to­tut­ki­muk­sis­sa ja pien­kor­jauk­sis­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, isän­nöit­si­jöi­tä, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä Oulus­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa. Vuo­to­tut­ki­muk­set ja pien­kor­jauk­set suo­ri­te­taan aina nii­hin eri­kois­tu­nei­den kat­toa­sen­ta­jien toimesta.

Vuotaako katto? Ei hätää, tilaa vuototutkimukset akuuttien korjauksien ja raportin kanssa alkaen 60,00€/h (sis.alv24%) Oulun lähialueella.

Vuo­to­tut­ki­mus­ra­port­ti perus­tuu sekä pin­ta­puo­li­siin että pie­ni­muo­toi­ses­ti raken­tei­siin koh­dis­tu­viin tar­kas­tus­me­ne­tel­miin. Käy­tös­säm­me on tar­vit­taes­sa kevyt pin­ta­kos­teus­mit­ta­ri. Vuo­to­tut­ki­muk­sis­sa ote­taan huo­mioon myös ais­tin­va­rai­set havain­not, mah­dol­li­set haas­tat­te­lut ja saa­ta­vil­la ole­vis­ta asia­kir­jois­ta koo­tut tie­dot katon kun­nos­ta. Tut­ki­mus­ten tavoit­tee­na on sel­vit­tää vuo­don sijain­ti ja vau­rioi­dein laa­juu­det, sekä muut kos­teus­vau­rioi­hin liit­ty­vät. Vuo­to­tut­ki­muk­sien yhtey­des­sä teh­dään tar­vit­ta­vat pien- / hätä­kor­jauk­set vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­sek­si. Asiak­kaan luval­la, laa­jem­mat kor­jauk­set voi­daan suo­rit­taa samal­la kertaa.

Havain­not koos­te­taan kir­jal­li­seen raport­tiin, jos­sa esi­te­tään havai­tut vau­riot, ris­kit, puut­teet, vir­heet ja kor­jaus­tar­peet sekä kuva- että teks­ti­muo­dos­sa. Rapor­tis­sa esi­tel­lään myös suo­si­tel­ta­vat huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet yhteen­ve­to­na kus­tan­nusar­vion kanssa.

Kaik­ki vuo­to­tut­ki­muk­set ja pien­kor­jauk­set kat­to­tyy­peis­tä ja kat­to­ma­te­ri­aa­leis­ta riip­pu­mat­ta jokai­sel­le katol­le! Käy­täm­me nyky­ai­kai­sia kor­jaus­rat­kai­su­ja ja mate­ri­aa­le­ja pit­käi­käi­sien paik­ko­jen nimissä.

Katon vuototutkimukset:

Alustavat vuodon sijainnin ja laajuuden selvitykset asiakkaan kanssa

Vuototutkimukset, pienkorjaukset tarvittaessa ja raportointi

Asiakkaan kanssa raportin läpikäyminen ja kustannusarviot tarvittaessa lisätoimenpiteistä

Vuototutkimuskäynti ei velvoita asiakasta korjaustoimenpiteiden teettämiseen Oulun Kattopalvelulla.