Yläpohjan lämmöneriste

Miksi kannattaa valita lisälämmöneristys?

  • Hyvä läm­mö­ne­ris­tä­vyys pie­nen­tää ener­gian kulu­tus­ta kyl­mää vastaan
  • Tukee pas­sii­vis­ta vii­len­nys­tä kesä­kuu­mal­la sääs­täen viilennysenergiaa
  • Help­po asen­nus puhal­ta­mal­la. Asen­nus­työ vie yleen­sä vain pari­sen tun­tia riip­puen puhal­let­ta­vas­ta pinta-alasta.
  • Vähen­tää vedon tunnetta
  • Hen­git­tä­vä mate­ri­aa­li, tasaa kos­teut­ta raken­teis­sa, parem­pi sisäilma
  • Koti­maas­sa EKOe­ner­gial­la val­mis­tet­tu aito kierrätystuote
  • Hii­li­diok­si­di­va­ras­to
  • Kun raken­nuk­sen elin­kaa­ri on lopus­sa, voi­daan sel­lu­vil­la kier­rät­tää tai uusiokäyttää.

Lisäeristys on parasta mitä talollesi voi tapahtua

Mones­sa suo­ma­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa on ylä­poh­jan lisä­läm­mö­ne­ris­tys nopein, hel­poin ja edul­li­sin tapa paran­taa raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuut­ta. Ener­gian sääs­tö on fik­su tapa varau­tua ener­gian hin­nan nousuun tule­vai­suu­des­sa. Lisäe­ris­tys mak­saa usein itsen­sä takai­sin saa­tu­na ener­gian sääs­tö­nä 3–5 vuo­des­sa ener­gian nyky­hin­noil­la. Ympä­ris­tö­kin voi parem­min, kun kas­vi­huo­ne­pääs­töt ilma­ke­hään pie­ne­ne­vät. Tie­sit­kö, että lisäe­ris­tys paran­taa myös asu­mis­viih­tyi­syyt­tä? Vetoi­suus vähe­nee tal­vel­la ja huo­neet pysy­vät pitem­pään vii­lei­nä kesä­hel­teil­lä. Puhal­ta­mal­la asen­net­ta­vat tuot­teet sopi­vat usein suo­raan purun sekä mine­raa­li­vil­lae­ris­tei­den pääl­le asennettavaksi.

Asiantuntijapalvelu takaa onnistuneen lopputuloksen

Kat­to­asian­tun­ti­jam­me arvioi ylä­poh­ja­si läm­mö­ne­ris­tys­tar­peen veloi­tuk­set­ta. Käyn­nin yhtey­des­sä kar­toi­te­taan lisäe­ris­tä­mi­sen mah­dol­li­nen tar­ve.  Tar­jous sisäl­tää työn ja mate­ri­aa­lin lisäk­si myös koh­de­koh­tai­sen raportin. 

Ammat­ti­tai­toi­nen asen­nus­pal­ve­lu hoi­taa  eris­tys­työn täs­mäl­li­ses­ti ja tar­kas­ti. ”Avai­met käteen” -peri­aat­teel­la toi­mi­va pal­ve­lum­me on ris­ki­tön valin­ta ener­gia­te­hok­kuu­den ja parem­man asu­mis­viih­tyi­syy­den puo­les­ta. Muis­ta hyö­dyn­tää vero­tuk­ses­sa kotitalousvähennys!

Lisälämmöneristys-edut

Tal­vel­la läm­min, kesäl­lä vii­leä – hyvä läm­mö­ne­ris­te pitää huo­ne­läm­pö­ti­lan miel­lyt­tä­vä­nä niin kesä­hel­teil­lä kuin pauk­ku­pak­ka­sil­la­kin. Vedo­ton, tasai­nen huo­ne­läm­pö sekä erin­omai­nen sisäil­ma takaa­vat asumismukavuuden.

Hyvin eris­tet­ty, ajan­mu­kai­nen ylä­poh­ja nos­taa raken­nuk­sen arvoa, lisää asu­mis­viih­tyi­syyt­tä sekä vähen­tää ener­gia­ku­lu­tus­ta ja CO2-päästöjä.

Lisälämmöneristys taloyhtiöille

Ylä­poh­jan lisäe­ris­tys on edul­li­nen tapa vähen­tää talo­yh­tiön läm­mi­ty­se­ner­gian kus­tan­nuk­sia, sil­lä ylä­poh­jan kaut­ta pois­tuu jopa puo­let talon läm­mös­tä. Eris­tä­mi­sel­lä vähen­ne­tään myös kesä­ai­kais­ta vii­len­nys­tar­vet­ta. Tule­vai­suu­den ilmas­ton­suo­je­lu­ta­voit­teet ja ala­ti nouse­va ener­gian­hin­ta teke­vät ylä­poh­jan lisä­läm­mö­ne­ris­tä­mi­ses­tä erit­täin kan­nat­ta­van ener­gia­re­mon­tin. Lisäe­ris­tä­mi­nen mak­saa itsen­sä takai­sin saa­tu­na ener­gian­sääs­tö­nä par­haim­mil­laan 3-5 vuodessa.