YRITYKSESTÄMME

Yritys esittely

Vuo­des­ta 2008 toi­mi­neel­la yri­tyk­sel­läm­me on laa­ja koke­mus eri­lai­sis­ta vesi­ka­tois­taPal­ve­lui­him­me kuu­luu bitu­mi­ker­mipel­ti- ja tii­li­kat­teet niin uudis- kuin sanee­raus­ra­ken­ta­mi­sen puo­lel­taOlem­me eri­kois­tu­neet bitu­mi­ker­mi­kat­to­jen asen­nuk­siin ja sanee­rauk­siintii­li ja pel­ti­kat­to­jen koko­nais­val­tai­seen pin­noi­tusu­ra­koin­tiinvesi­kat­to­jen kun­to­tar­kas­tuk­siin ja huol­to­teh­tä­viin. Sisä­kat­to­re­mon­teis­sa eri­koi­suu­te­nam­me on stretch- eli vinyy­li­kat­to­jen asen­nuk­set.
Asia­kas­pii­riim­me kuu­lu­vat talo­yh­tiötisän­nöit­si­jätyksi­tyis­asiak­kaatkiin­teis­tö­huol­to­y­ri­tyk­setraken­nus­liik­keet ja muut kiin­teis­tö­jä omis­ta­vat yri­tyk­set.
Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa ja mei­dän mis­siom­me mukai­ses­tiSuun­nit­te­lem­me asiak­kaal­le aina tilan­ne­koh­tai­ses­ti kes­tä­vim­mänkaton elin­kaar­ta aja­tel­len par­haan rat­kai­sun kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.
Olem­me kat­to­lii­ton jäse­ny­ri­tysluo­tet­ta­va kump­pa­ni ja meil­lä on RALA-päte­vyysToi­min­tam­me taus­tal­la on BMI-Grou­pin tuot­teet Ico­pal ja Ormaxolem­me tuot­tei­den val­tuu­tet­tu­ja asen­ta­jia.
Meil­lä on myös Roof­tec­hin tuot­ta­man Enko­pur-tuot­teen asen­nus­ser­ti­fi­kaat­tiOulun Kat­to­pal­ve­lu Oy:llä on taus­tal­la vakaa kas­vu­ta­ri­naToi­min­tam­me kas­vaa vakaal­la poh­jal­la hil­li­tys­ti vuo­si­vuo­del­ta.

LII­KE­VAIH­TO:
2018 - 1,29miljeuroa
2019 - 1,43miljeuroa
2020 - 1,74miljeuroa
2021 - 2,1miljeuroa
2022 - 2,4milj. euroa

 

Mer­kit­tä­vim­mät refe­rens­si­koh­teem­me löy­ty­vät net­ti­si­vuil­tam­me koh­das­ta refe­rens­sitTule toki seu­raa­maan mei­tä myös Ins­ta­gra­mis­sa @oulun­kat­to­pal­ve­luoy !

Toi­mim­me Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­lapää­sään­töi­ses­ti Oulun talous­a­lu­een lähet­ty­vil­läVesi­kat­to­hank­kei­ta on kui­ten­kin ollut koko Suo­men alu­eel­la ja Ruot­sis­sa­kin.
Mik­si yhteis­työ­hön mei­dän kans­sam­me?
Koke­muk­sen tuo­man tar­kan ammat­ti­tai­don tuo­ma vede­ne­ris­tyk­sen huo­mat­ta­va laa­dul­li­nen paran­ta­mi­nenToteu­tam­me yhdes­sä suun­nit­te­li­joi­den kans­sa laa­duk­kai­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta vesi­kat­to­ja mak­si­maa­li­sel­la käyt­töiäl­läPal­ve­lem­me aina asiak­kai­tam­me tar­koi­tuk­se­nam­me vesi­ka­ton elin­kaa­ren piden­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­tikuk­ka­roa ja luon­toa sääs­tä­vil­lä kei­noil­la.

MEILLE TÖIHIN?