Aurinkopaneelit säästävät luontoa ja rahaa

Miksi valita aurinkopaneelit tuottamaan sähköä kotiisi?

 • Aurin­ko on ilmai­nen, pääs­tö­tön ja käy­tän­nös­sä ehty­mä­tön ener­gian läh­de, jota kan­nat­ta hyö­dyn­tää.
 • Sääs­te­tään rajal­li­sia luonnonvaroja.
 • Tuo­te­taan säh­köä puh­taal­la ener­gian lähteellä.
 • Talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vat ja asen­nus­työs­tä saa kotitalousvähennykset

Aurinkosähköjärjestelmät ja paneelien asennukset avaimet käteen periaatteella

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä tuot­taa säh­köä suo­raan luon­nos­ta – ilmai­sek­si. Voit läm­mit­tää sil­lä käyt­tö­ve­den ja asuin­ti­lat miel­lyt­tä­vik­si, valais­ta koti­si ja lada­ta säh­kö­au­to­si. Uusi laki­muu­tos mah­dol­lis­taa myös talo­yh­tiös­sä tuo­te­tun aurin­ko­säh­kön hyö­dyn­tä­mi­sen nykyis­tä hel­pom­min ilman siir­to­mak­su­ja ja veroja.

Maailman parhailta valmistajilta

Kuu­lum­me Sca­nof­ficen aurin­ko­part­ne­rei­hin. Aurin­ko­pa­nee­lit on valit­tu mark­ki­noi­den pisi­mil­lä takuil­la. Tuot­teet on tes­tat­tu Suo­men olo­suh­teis­sa ja kaik­ki kom­po­nen­ti on valit­tu ilman kom­pro­mis­se­ja par­hail­ta alan toimijoilta

Turvallinen sijoitus

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä on kan­nat­ta­va inves­toin­ti, kos­ka se tuot­taa kym­me­niä vuo­sia, vuo­den aika­na jopa 5–15 pro­sent­tia jär­jes­tel­mään inves­toi­dus­ta sum­mas­ta. Säh­kö­las­kusi pie­ne­nee ja aurin­ko­voi­ma­la­si kan­nat­ta­vuus para­nee, kun säh­kön hin­ta nousee. Aurin­ko­voi­ma­la muut­tui kan­nat­ta­vam­mak­si myös talo­yh­tiöis­sä, kun Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­tu lain­sää­dän­nön muu­tos tuli voi­maan vuo­den 2021 alus­sa. Talo­yh­tiön asuk­kaat voi­vat hyö­dyn­tää kiin­teis­tös­sä tuo­tet­tua ja kulu­tet­tua aurin­ko­säh­köä aiem­paa hel­pom­min ilman siir­to­mak­su­ja ja veroja.

Aurinkopaneelien kannattavuus

 • Sopi­vat kaik­kiin kiin­teis­töi­hin läm­mi­tys­muo­dos­ta riippumatta
 • Paran­ta­vat kiin­teis­tön energiatehokkuutta
 • Aurin­ko­voi­ma on ympä­ris­tö­te­ko ja omil­la aurin­ko­pa­nee­leil­la lisäät osal­ta­si pääs­töt­tö­män ener­gian osuutta
 • Saa­tu säh­kö voi­daan hyö­dyn­tää mihin tahan­sa kiin­teis­tön säh­kö­tar­pee­seen: mm. läm­mi­tyk­seen, kodin­ko­nei­siin, säh­kö­au­ton latauk­seen. Ja yli­mää­räi­nen säh­kö voi­daan myyä eteen­päin sähköverkkoon.
 • Rahal­li­nen tuot­to nousee vuo­sit­tain säh­kön hin­nan nous­tes­sa jatkuvasti.
 • Aurin­koe­ner­gi­aa hyö­dyn­tä­vän talon jäl­leen­myyn­tiar­vo nousee. Par­hail­laan jopa huo­mat­ta­vas­ti enem­män mitä jär­jes­tel­mään on investoitu.
 • Panee­lit eivät vaa­di juu­ri­kaan huol­toa ja ne kes­tä­vät Suo­men sää­olois­sa ympä­ri vuoden
 • Aurin­ko­pa­nee­leis­sa on help­po­käyt­töi­nen lait­teis­to ja panee­lei­den tuot­toa voit seu­ra­ta suo­raan ​omal­ta tie­to­ko­neel­ta tai puhelimeltasi.

Aurinkopaneelit tuovat omavaraisuutta

Oulun Kat­to­pal­ve­lu tar­jo­aa aurin­ko­pa­nee­lit kiin­teis­töön kuin kiin­teis­töön. Oma­va­rai­suus ja puh­taan säh­kön tuot­to pal­ve­lee asuk­kai­ta vai­vat­to­mas­ti ilman huo­lia oma­ko­ti­ta­lois­sa, mökeis­sä, talo­yh­tiöis­sä ja muis­sa kiin­teis­töis­sä. Koko­nai­su­rak­ka­rat­kai­sum­me sisäl­tää tar­vit­taes­sa kai­ken tar­vit­ta­van. Vesi­ka­ton kor­jauk­set sekä huol­lot ja itse aurin­ko­pa­nee­lien asen­nuk­set nyt samal­ta toi­mit­ta­jal­ta! Koko­nais­val­tai­sel­la urak­ka­rat­kai­sul­la pää­set naut­ti­maan puh­taas­ta ja hal­vas­ta ener­gias­ta huolettomasti.

 

Aurinkopaneeli- / sähkö järjestelmän asennus käytännössä

 • Tar­kis­ta säh­kön­ku­lu­tuk­se­si ja tarpeesi
 • Kat­so­taan yhdes­sä sopi­vat tar­pee­si vesi­ka­tol­le ja aurin­ko­pa­nee­lien jär­jes­tel­mien koko­luo­kil­le / sijoituspaikkoille.
 • Lähe­täm­me tar­jouk­sen par­haim­mis­ta rat­kai­sus­ta kattotyypillesi.
 • Tar­jouk­sen hyväk­syn­nän jäl­keen teh­dään sopi­muk­set ja sovi­taan asennusajankohta.
 • Asen­nuk­sien yhtey­des­sä kat­so­taan sopi­va paik­ka invert­te­ril­le ja tar­kas­tus mitoi­te­taan panee­lien paikka.
 • Suo­ri­te­taan mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat vesi­ka­ton huol­lot ja kor­jauk­set ennen panee­lien asennuksia.
 • Asen­ne­taan kat­to­kiin­nik­keet kat­to­tyy­pil­le sopi­vi­na ja panee­lien kiin­ni­tys­kis­kot sekä itsepaneelit.
 • Toi­mi­te­taan tar­vit­ta­vat säh­kö­asen­nuk­set säh­kö­kes­kuk­sel­ta invert­te­ril­le ja invenrt­te­ril­tä katolle.
 • Suo­ri­te­taan tar­vit­ta­vat mit­tauk­set ja opas­tam­me asiak­kaan jär­jes­tel­män käyttöön.
 • Teh­dään tar­vit­ta­vat pöy­tä­kir­jat jot­ka toi­mi­te­taan siir­to­yh­tiöl­le. Asiak­kaal­le tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ja takuutodistukset.
 • Siir­to­yh­tiö on asiak­kaa­seen asen­nuk­sien jäl­keen yhtey­des­sä -> ener­gia­mit­ta­ri muu­tok­set kak­si­suun­tai­sek­si ja myyntipaikkatunnukset.
 • Asia­kas tekee myyn­ti­so­pi­muk­sen halua­man­sa säh­köyh­tiön kanssa.
aurinkopaneelit, aurinkokennot

Mikä on aurinkosähköjärjestelmä?

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mäl­lä tar­koi­te­taan aurin­ko­voi­ma­laa, johon kuuluvat;

 • Aurin­ko­pa­nee­lit ja nii­den kiinnitystelineet
 • Säh­kö­kaa­pe­lit
 • Tur­va­kyt­kin
 • Invert­te­rit.

Invert­te­rit muun­ta­vat aurin­ko­pa­nee­lei­den tuot­ta­man tasa­vir­ran taval­li­seen säh­kö­verk­koon sovel­tu­vak­si vaihtovirraksi.

aurinkopaneelit, aurinkokennot

Aurinkosähköjärjestelmät taloyhtiölle

Aurin­ko­pa­nee­lien asen­nuk­set katol­le on edul­li­nen tapa vähen­tää talo­yh­tiön läm­mi­ty­se­ner­gian kus­tan­nuk­sia, katol­ta saa­daan erin­omai­ses­ti ener­gi­aa kiin­teis­tön tarpeisiin.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä on kan­nat­ta­va inves­toin­ti, kos­ka se tuot­taa kym­me­niä vuo­sia, vuo­den aika­na jopa 5–15 pro­sent­tia jär­jes­tel­mään inves­toi­dus­ta sum­mas­ta. Säh­kö­las­kusi pie­ne­nee ja aurin­ko­voi­ma­la­si kan­nat­ta­vuus para­nee, kun säh­kön hin­ta nousee.

Aurin­ko­voi­ma­la muut­tui kan­nat­ta­vam­mak­si myös talo­yh­tiöis­sä, kun Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­tu lain­sää­dän­nön muu­tos tuli voi­maan vuo­den 2021 alus­sa. Talo­yh­tiön asuk­kaat voi­vat hyö­dyn­tää kiin­teis­tös­sä tuo­tet­tua ja kulu­tet­tua aurin­ko­säh­köä aiem­paa hel­pom­min ilman siir­to­mak­su­ja ja vero­ja. Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sen myö­tä myös aurin­ko­voi­ma­loi­hin sijoi­te­tun pää­oman saa aikai­sem­paa nopeam­min takaisin.

aurinkopaneelit