Huollot ja kattoturvavarusteet

Kattohuollot kaikille katoille

Vaih­te­le­vat sää­olo­suh­teet, ilman­saas­teet ja katol­le ker­ty­vä ros­ka rasit­ta­vat ja ajan kulues­sa vau­rioit­ta­vat kat­toa. Lika ja ros­kat pitä­vät katon kos­tea­na ja tar­joa­vat otol­li­sen alus­tan eri­lai­sil­le kas­vus­toil­le. Aurin­gon­paah­tees­sa, pak­ka­ses­sa ja lumen­pu­do­tuk­ses­sa vau­rioi­tu­nut kat­to­pin­ta alkaa ruos­tu­maan, eikä enää suo­jaa raken­tei­ta. Sään­nöl­li­sel­lä huol­lol­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä katon vau­rioi­ta ja piden­tää mer­kit­tä­väs­ti sen elin­kaar­ta. Asian­mu­kai­ses­ti toteu­te­tut huol­to­työt ovat tur­val­li­sen ja kes­tä­vän katon edellytys.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy huol­taa kat­to­si ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kat­to­huol­lot voi­daan teh­dä yksit­täi­si­nä käyn­tei­nä tai vuo­sit­tai­sen huol­to­käyn­ti­so­pi­muk­sen (suo­si­tel­ta­va) mukai­ses­ti. Huol­to­so­pi­muk­siin kuu­lu­vat työt rää­tä­löi­dään jokai­sen asiak­kaan tar­pei­den ja katon vaa­ti­mus­ten mukaan. Huol­to­käyn­nin yhtey­des­sä huo­ma­tuis­ta isom­mis­ta puut­teis­ta ja tar­peel­li­sis­ta kor­jaus­töis­tä (ei sopi­muk­seen kuu­lu­vis­ta) teh­dään myös aina auto­maat­ti­ses­ti kuval­li­nen raport­ti ja hin­ta-arvio. Huol­to- ja kor­jaus­töi­den tar­ve sel­vi­te­tään par­hai­ten koko­nais­val­tai­sen kun­to­kar­toi­tuk­sen avulla.

Katon huoltotoimenpiteet

Katon huol­toon voi­daan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si kat­to­pin­nal­le ja räys­täi­siin ker­ty­neen lian ja ros­kien puh­dis­tus, sam­ma­leen ja muun kas­vus­ton puh­dis­tus, tur­val­li­nen lumen­pu­do­tus ja kat­to­tur­va­tuot­tei­den kiin­ni­tys­ten tar­kis­ta­mi­nen. Sopi­muk­sen mukaan huol­toon voi­daan sisäl­lyt­tää myös kun­to­tar­kas­tus läpi­vien­tien, kiin­ni­tys­ten, pin­noit­teen, tur­va­va­rus­tei­den, suo­ja­pel­li­tys­ten, sula­tus­kaa­pe­lei­den, sau­mo­jen, alus­kat­teen ja ylä­poh­jan osalta.

Kattohuoltoon sisältyvät työt:

 Irto­nais­ten ros­kien puh­dis­tus kat­to­pin­nal­ta
 Kat­to­tur­va­tuot­tei­den kiin­ni­tys­ten tar­kas­tus pis­to­ko­kein ja tar­vit­taes­sa kiris­tys
 Akuu­tit pien­kor­jauk­set tar­vit­taes­sa
 Vesi­kou­ru­jen sekä syök­sy­tor­vien tar­kas­tus ja puh­dis­tus tar­vit­taes­sa
 Lumien pudo­tus
 Mah­dol­lis­ten vuo­to­jen havainnointi

Samalla suoritettavat tarkastukset (sopimuksen mukaan):

 Läpi­vien­nit
 Kiin­ni­tyk­set
 Pinnoite/pinta
 Tur­va­va­rus­teet
 Suo­ja­pel­li­tyk­set
 Sula­tus­kaa­pe­lit
 Sau­mat
 Alus­ka­te
 Ylä­poh­ja

Kattoturvatuotteiden asennus

Raken­nus­mää­räys­ko­koel­man mukaan sään­nöl­lis­tä käyn­tiä edel­lyt­tä­vil­le raken­nuso­sil­le, kuten savu­pii­puil­le on olta­va kat­kea­ma­ton kul­ku­tie. Asian­mu­kai­set kat­to­tur­va­tuot­teet var­mis­ta­vat tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen katol­la esi­mer­kik­si nuo­houk­sen, ros­kien puh­dis­tuk­sen ja lumen­pu­do­tuk­sen yhteydessä.

 Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy asen­taa laa­duk­kaat kat­to­tur­va­tuot­teet ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti nou­dat­taen raken­ta­mis­mää­räyk­siä. Asen­nam­me kaik­ki tar­vit­ta­vat kat­to­tur­va­va­rus­teet, kuten talo­tik­kaat, kii­pei­lyes­teet, lumies­teet, kat­to­pol­la­rit, kat­to­sil­lat, lape­tik­kaat, tur­va­kis­kot ja piipputikkaat.