Mikä aseis­ta­rii­su­van kau­hea sana. Vesi­kat­to on kui­ten­kin jokai­sen kiin­teis­tön tär­kein raken­ne, jon­ka teh­tä­vä­nä on suo­ja­ta muu­ta ala­puo­lel­la ole­vaa kas­tu­mi­sel­ta. Kat­to­vuo­dot ilme­ne­vät yleen­sä syk­syl­lä sade­ra­si­tuk­ses­ta tai kevääl­lä lumi­kuor­man sulaes­sa.

Kat­to­vuo­to voi olla akuut­ti tai pii­le­vä. Akuut­tion­gel­ma voi olla sii­nä mie­les­sä kii­tol­li­sem­pi, että se pal­jas­tuu nopeas­ti. Pii­le­vä kat­to­vuo­to voi olla jat­ku­nut pit­kään ennen kuin se huo­ma­taan. Pii­le­vä ongel­ma saat­taa muhia vuo­si­kausia ennen kuin se pal­jas­tuu, laa­ja-alai­se­na ja välit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­va­na.

Vaih­te­le­vat kevät­säät rasit­ta­vat kat­toa monel­la taval­la. Jos sää välil­lä käy pak­ka­sen puo­lel­la ja taas lauh­tuu, voi katol­le muo­dos­tua jää­pa­to­ja, jot­ka ker­ryt­tä­vät vesi­mas­san taak­seen. Kun vesi­mas­san pai­ne kas­vaa tar­peek­si, vesi voi tih­kua raken­tei­siin kat­teen sau­mois­ta, läpi­vien­neis­tä ja kiin­ni­tys­koh­dis­ta.  Syk­syi­sin run­saat sateet katol­le jou­tu­neet ros­kat luo­vat tul­va­ris­kin. Tär­keäs­sä roo­lis­sa on myös sade­ve­si­jär­jes­tel­män toi­mi­vuus.

Tun­net­ko oman kat­to­si kun­non? Kun­to­tar­kas­ta­jan teke­mä kat­to­tar­kas­tus ker­too vesi­ka­ton tilan­teen täs­mäl­li­ses­ti ja ker­too tar­kas­tus­ra­por­tis­sa havai­tut viat, puut­teet ja ris­ki­te­ki­jät sekä toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set vesi­ka­ton kun­toon saat­ta­mi­sek­si. Vuo­don sat­tues­sa kan­nat­taa rea­goi­da nopeas­ti, täl­lä taval­la teh­dyt kat­to­kor­jauk­set mak­sa­vat yleen­sä vain mur­to-osan koko katon uusi­mi­seen ver­rat­tu­na. Katon sään­nöl­li­nen tar­kas­ta­mi­nen ja muu­ta­mien huol­to­toi­men­pi­tei­den suo­rit­ta­mi­nen ajal­laan ovat hyviä kei­no­ja var­mis­taa katon toi­mi­vuus ja piden­tää sen käyt­töi­kää.