Kesä 2018 täy­des­sä vauh­dis­sa ja jäl­leen ker­ran ennä­tys­mää­rä koh­tei­ta täl­le vuo­del­le. Pin­noi­tus- ja sanee­raus­koh­tei­ta vie­lä muka­vas­ti jäl­jel­lä täl­le seson­kia ja huo­pa­koh­tei­den kans­sa raken­ne­taan myö­häis­syk­syyn saak­ka. Kelit ovat hel­li­neet iha­nas­ti työ­mai­ta ja hel­tei­tä on vie­lä luvas­sa mon­ta viik­koa.