Run­sas lumi­nen tal­vi ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut ovat aiheut­ta­neet har­mia talo­jen raken­teil­le. Eten­kin loi­vat rivi­sau­ma­ka­tot jois­sa on huo­no ylä­poh­jan tuu­le­tus sekä eris­tys ovat erit­täin ris­kialt­tii­ta vesi­kat­to­vuo­doil­le. Tilan­ne on pal­jas­tu­nut tänä­kin tal­ve­na useas­sa kiin­teis­tös­sä. Lumi sulaa katol­ta ja räys­tääl­lä ole­va jää­pa­to estää veden vir­taa­mi­sen vesi­kou­ruun. Tämän seu­rauk­se­na vesi nousee rivi­sau­mois­ta ylä­poh­jaan. Usein asia huo­ma­taan vas­ta, kun huo­neis­toon tulee vet­tä, vaik­ka tosia­sias­sa vet­tä on pääs­syt jo pidem­män aikaa ylä­poh­jan eris­tei­siin. Vahin­got on täl­löin aina mel­ko suu­ria. Suo­sit­te­len­kin, että talo­yh­tiöt ja kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat varau­tui­si­vat tilan­tee­seen ennen kuin kelit menee lähel­le nol­la­ke­le­jä. Varau­tu­mi­sel­la tar­koi­tan lumen ja jään pois­toa ris­ki­ra­ken­ne­ka­toil­ta. Lumen ja jään pois­ta­mi­nen on aina hal­vem­paa kuin kos­teus­vau­rioi­den kor­jaa­mi­nen. Lumen ja jään pois­toon kan­nat­taa käyt­tää kat­to­lii­ket­tä, sil­lä varo­ma­ton ja asi­aan vih­kiy­ty­mä­tön voi teh­dä katol­le lisää hait­taa hel­pos­ti.