Tal­vi­ke­lit ja ajan­koh­tai­set toi­met katoilla.

Tal­vikelit jat­ku­vat poh­jois­poh­jan­maal­la ja lun­ta on saa­tu tänä tal­ve­na ihan ete­lää myö­tenLun­ta saa­tiin Oulun seu­dul­la nava­kan tuu­len kerajoka sai aikaan lumen kinos­tu­mis­ta katoil­leUseil­la katoil­la lumi­mas­sat roik­ku­vat räys­täi­den yli ja kau­pun­ki­ku­vaan on ilmes­ty­nyt puna­kel­tai­sel­la vär­jät­ty­jä puo­me­ja varoit­ta­maan kadun kul­ki­joi­ta putoa­vas­ta lumes­ta ja jääs­tä.  Lumen­pu­do­tus on ajan­koh­tai­nen suu­ril­la kat­to­pin­noil­la sekä kaik­kial­la siel­lämis­tä sii­tä aiheu­tuu vaa­raa.

Aikai­sem­min kir­joi­tin lumen mää­rän val­von­nas­tasekä sii­tämiten lumen pai­noa on vai­kea arvioi­daTähän saa avun kut­su­mal­la ammat­ti­lai­sen arvio­käyn­nil­lesil­lä itse ei katol­le kan­na­ta kii­peil­läTalo­yh­tiöis­sä suo­si­tel­ta­vaa oli­si teh­dä vuo­sit­tai­nen huol­to­so­pi­mus kat­toam­mat­ti­lais­ten kans­sajol­loin tal­vi­huol­toon kuu­lu­vat tar­kas­tus­käyn­nit pitä­vät lumen mää­rän kont­rol­lis­sa.

Aina lumi ei ole ainoa haas­tevaan katoil­la saat­taa läm­pö­vuo­to­jen vuok­si olla kehit­ty­mäs­sä jää­pa­to­jaJää taas pai­naa enem­män kuin lumi ja saa aikaan har­mit­ta­via vuo­to­ja. Oulun Kat­to­pal­ve­lu oy toi­mii myös nopeal­la aika­tau­lul­lamikä­li lumi on jo saa­nut aikaan akuut­te­ja ongel­mia.

Lumi ja pak­ka­nen saa­vat aikaa katoil­la myös toi­sen­lai­sia haas­tei­tajot­ka tun­tu­vat myös asun­non sisä­ti­lois­saOlet­ko sinä­kin pai­kal­lis­ta­nut katoil­la kapeah­ko­ja put­kiajoi­den pääl­lä komei­lee kun­non lumi­hat­tuNe ovat vie­mä­rin­tuu­le­tus­put­kiaEten­kin van­hem­mil­la katoil­la vie­mä­rin­tuu­le­tus­put­ket ovat saat­ta­neet jää­dä hei­kom­mal­le eris­tyk­sel­lejoka hel­pos­ti aiheut­taa vie­mä­rin tuu­le­tus­put­kien jää­ty­mi­senPut­ken jää­tyes­sä ilman kul­ke­mi­nen ja tuu­le­tus huo­neis­tos­ta estyyjoka ilme­nee usein tunk­kai­suu­te­na ja vie­mä­rin haju­na asun­non sisä­ti­las­sa.

Kadul­la käve­li­jöil­le vie­lä varoi­tuk­sen sana. Pitä­kää sil­mäl­lä katon­reu­nal­le syn­ty­nei­tä lumi­lip­po­jaTör­mä­tes­sän­ne lumen­pu­dot­ta­jien aset­ta­miin lip­pusii­moi­hinkier­tä­kää nePudot­ta­mi­nen voi alkaa minä het­ke­nä hyvän­sä ja katol­ta putoa­va lumi ja mah­dol­li­ses­ti myös jää voi satut­taa ja aiheut­taa louk­kaan­tu­mi­senTur­val­lis­ta tal­vea!