Vaik­ka kesä oli­kin erit­täin satei­nen ja tuu­li­nen, saim­me teh­tyä ennä­tys­mää­rän tii­li- ja pel­ti­kat­to­jen pin­noi­tus- sekä maa­lausu­ra­koi­ta. Kysyn­tä eten­kin tii­li­kat­to­jen pin­noi­tuk­sil­le on täl­lä het­kel­lä val­ta­va, kos­ka käsit­te­lyn hyö­dyt ovat kiis­tat­to­mat. Suh­teel­li­sen pie­nel­lä inves­toin­nil­la saa­daan katos­ta kuin uusi. Niin kuin alla ole­vas­ta kuva­sar­jas­ta käy ilmi.