Tii­li­ka­ton pin­noi­tus, mik­si ja mil­loin? Katon pin­noi­tuk­ses­ta kysy­tään pal­jon ja se herät­tää mie­len­kiin­toa. Tii­li on kat­to­ma­te­ri­aa­li­na hyvä ja kes­tä­vä, mut­ta kai­paa sään­nöl­lis­tä huol­toa. Ihan aina huol­to­ja ei ole syys­tä tai toises­ta teh­ty, ja katto on pääs­syt kulu­maan. Olet­ko huo­mannut, että katon väri on vaa­len­tu­nut? Pal­jas­tuu­ko keväällä lumen alta tii­len­pa­la­sia? Onko vesi pääs­syt myrs­kyn yhtey­dessä piis­kaa­maan suo­raan alus­kat­teel­le ja tih­ku­nut asuin­ti­loi­hin? Näkyy­kö katol­la sam­mal­ta tai muu­ta kas­vus­toa?  Mitä tii­li­ka­ton pin­noi­tus pitää sisällään?

Pin­noi­tuk­sen tar­joa­mi­nen alkaa aina katon kun­non tut­kimisel­la. Tut­ki­muk­ses­sa käy­dään läpi mah­dol­li­set kor­jausta vaa­tivat asiat sekä ris­ki­te­ki­jät. Tii­li­ka­ton ylei­sim­piä suo­ja­pin­nan menet­tä­mi­seen joh­ta­via teki­jöi­tä ovat kulu­mi­nen eli eroo­sio, puh­dis­ta­mat­to­mal­le katol­le ker­ty­nyt ros­ka ja sen ansios­ta pin­nal­la viih­ty­vä kos­teus. Kos­tu­nut tii­li rik­kou­tuu läm­pö­ti­lan las­kies­sa ja veden laa­je­tes­sa. Näin syn­tyy pak­kas­ra­pau­maa, joka irrot­taa tii­les­tä pala­sia, ja voi hal­kais­ta tii­len myös koko­naan.  

Ennen pinnoitusta

Ennen kun pääs­tään itse pin­noi­tus­työ­hön, katol­le teh­dään tar­vit­ta­vat kun­nos­tus­työt ja tii­len­vaih­dot. Katon ylä­poh­ja käy­dään läpi, jon­ka jäl­keen katon pesu voi­daan suo­rit­taa tur­val­li­ses­ti. Pesun jäl­keen kat­to käsi­tel­lään homee­nes­toai­neel­la. Kaik­ki pin­noi­tuk­ses­sa käytetyt aineet ovat samas­ta tuo­te­per­hees­tä, jol­la var­mis­te­taan niin tuot­tei­den yhteen­so­pi­vuus kuin takuu­käy­tän­tei­den täyt­ty­mi­nenkin. Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy on BMI Ormaxin val­tuu­tet­tu pin­noi­tusu­ra­koit­si­ja. Tutus­tu tuot­tei­siin täs­tä.

Tii­li­ka­ton pin­noi­tuk­sen ajan­koh­tai­suu­den mää­rit­tä­mi­seen ei ole sel­ke­ää aika­mää­ret­tä, vaan se mää­räy­tyy aina katon kun­non perus­teel­la. Hyvä­kun­toi­sia tii­li­pin­to­ja löy­tyy iäk­käis­tä raken­nuk­sis­ta samal­la taval­la, kuin uudeh­ko­jen talo­jen katoil­ta kun­nos­tus­ta vaa­ti­via pin­to­ja.  Pin­noi­tuk­sen lisäk­si tii­li­ka­tol­le voi teh­dä myös mui­ta huol­to­toi­men­pi­tei­tä, mekaa­ni­ses­ta puh­dis­tuk­sesta pin­ta­kä­sit­te­lyyn.  Kai­ken yti­messä on kui­ten­kin katon sään­nöl­li­nen hoito sekä asian­tun­te­vat huol­to­toimet.  

Katon pin­noi­tuk­sen paras aika on kesäl­lä. Voit var­mis­taa tii­li­kat­to­si tilan­teevaraa­mal­la kuntokar­toituksen. Sel­vi­täm­me kat­to­si kun­non ja tar­joam­me teil­le sopi­via rat­kai­su­ja. Mis­sio­nam­me on löy­tää jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me paras mah­dol­li­nen kat­to­rat­kai­su. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kes­tä­viä vaih­toeh­to­ja, joi­den avul­la katon elin­kaar­ta voi­daan piden­tää laa­duk­kaas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti.  Näin kat­to kiit­tää, elin­kaa­ri pite­nee ja sinä sääs­tät sel­vää rahaa!