Vuo­si 2019 on ollut menes­tyk­se­käs Oulun Kat­to­pal­ve­lul­le ja odo­tam­me täl­le vuo­del­le ennä­tyk­sel­lis­tä lii­ke­vaih­toa. Olem­me laa­jen­ta­neet lii­ke­toi­min­taam­me ja saa­vut­ta­neet kovim­man kas­vun yri­tyk­sen his­to­rias­sa. Työ­koh­tei­den jou­kos­sa on yhä enem­män haas­tel­li­sia ja moni­mut­kai­sia koh­tei­ta. Pin­noi­tus­ten ohel­la lii­ke­toi­min­nas­sa ovat koros­tu­neet tänä vuon­na bitu­mi­ker­mia­sen­nuk­set. Kas­vun myö­tä olem­me pys­ty­neet työl­lis­tä­mään jo noin 30 hen­keä.

Oulun Kat­to­pal­ve­lu kävi huh­ti­kuus­sa edus­ta­mas­sa Raken­ta­ja 2019 Oulu -mes­suil­la Oulu­hal­lis­sa yhdes­sä 170 muun näyt­teil­lea­set­ta­jan kans­sa. Mes­sut poi­ki­vat­kin muka­vas­ti yhtey­den­ot­to­ja ja hom­maa kesäl­le, kii­tos stän­dil­lä vie­rail­leil­le! Seu­raa­vak­si täh­täi­mes­sä on Koto­na 2019 -mes­sut 28.-29.9. Oulu­hal­lis­sa, jos­sa esi­tel­lään PVC-Stu­dion inno­va­tii­vi­sia ja moder­ne­ja sisä­kat­to­rat­kai­su­ja.

Vuo­teen 2019 on mah­tu­nut iso­ja­kin ura­koi­ta. Zep­pe­li­nin 2. urak­ka-alue on vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. Syk­sy jat­kuu töi­den puo­les­ta oma­ko­ti­ta­lo­koh­tei­den paris­sa ja Raa­hen Mat­ti­lan­pe­räl­lä kul­ta­kai­vok­sen katon sanee­raus­töis­sä. Hom­mia pais­ki­taan pit­käl­le syk­syyn ja lumien saa­pues­sa tal­vel­la var­mis­te­taan taas kat­to­jen tur­val­li­suus lumen­pu­do­tuk­sil­la.

Kai­ken kaik­ki­aan vuo­si 2019 on ollut jo tähän men­nes­sä mai­nio, ja töis­sä ja kas­vus­sa suun­ta on edel­leen ylös­päin!