Blogi

Kevät kattopinnoilla ja pintojen alla

Oulun Kat­to­pal­ve­lun kevät on alka­nut tou­hul­la ja tohi­nal­la. Alku­ke­vääl­lä jär­jes­tim­me somear­von­nan, jos­sa pal­kin­to­na oli kat­to­tar­kas­tus kuval­li­sen kun­to­ra­por­tin kera. Tulem­me seu­raa­maan pal­kin­to­tar­kas­tus­ta ins­ta­gra­min ja face­boo­kin puo­lel­la, pureu­dum­me myös…

lue lisää
Kattovuoto

Kattovuoto

Mikä aseis­ta­rii­su­van kau­hea sana. Vesi­kat­to on kui­ten­kin jokai­sen kiin­teis­tön tär­kein raken­ne, jon­ka teh­tä­vä­nä on suo­ja­ta muu­ta ala­puo­lel­la ole­vaa kas­tu­mi­sel­ta. Kat­to­vuo­dot ilme­ne­vät yleen­sä syk­syl­lä sade­ra­si­tuk­ses­ta tai kevääl­lä lumi­kuor­man sulaes­sa. Kat­to­vuo­to voi…

lue lisää
Vuoden 2019 kuulumiset

Vuoden 2019 kuulumiset

Vuo­si 2019 on ollut menes­tyk­se­käs Oulun Kat­to­pal­ve­lul­le ja odo­tam­me täl­le vuo­del­le ennä­tyk­sel­lis­tä lii­ke­vaih­toa. Olem­me laa­jen­ta­neet lii­ke­toi­min­taam­me ja saa­vut­ta­neet kovim­man kas­vun yri­tyk­sen his­to­rias­sa. Työ­koh­tei­den jou­kos­sa on yhä enem­män haas­tel­li­sia ja…

lue lisää
Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täydessä vauhdissa!

Kesä 2018 täy­des­sä vauh­dis­sa ja jäl­leen ker­ran ennä­tys­mää­rä koh­tei­ta täl­le vuo­del­le. Pin­noi­tus- ja sanee­raus­koh­tei­ta vie­lä muka­vas­ti jäl­jel­lä täl­le seson­kia ja huo­pa­koh­tei­den kans­sa raken­ne­taan myö­häis­syk­syyn saak­ka. Kelit ovat hel­li­neet iha­nas­ti työ­mai­ta ja hel­tei­tä…

lue lisää
Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Rakennusten jääpadot uhkaavat rakenteita

Run­sas lumi­nen tal­vi ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut ovat aiheut­ta­neet har­mia talo­jen raken­teil­le. Eten­kin loi­vat rivi­sau­ma­ka­tot jois­sa on huo­no ylä­poh­jan tuu­le­tus sekä eris­tys ovat erit­täin ris­kialt­tii­ta vesi­kat­to­vuo­doil­le. Tilan­ne on pal­jas­tu­nut tänä­kin tal­ve­na…

lue lisää